100 lat agresji żydowskiej na Polskę

100 lat agresji żydowskiej na Polskę

Posted by Marucha w dniu 2016-03-11 (piątek)

Lata kłamstw, propagandy i manipulacji historią Polski odniosły swój przykry skutek – większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości.

Prób stworzenia zarządu nad miejscową ludnością było w Polsce kilka, a każda z nich miała zupełnie inny charakter, była też realizowana za pomocą różnych sojuszy, państw, czy też organizacji międzynarodowych. Z dzisiejszej perspektywy, możemy niestety zauważyć, że starania te zostały uwieńczone – z punktu widzenia żydowskiego lobby – sukcesem.

Niestety, stopień przemilczenia prawdy przez większość źródeł, takich jak opracowania historyczne i naukowe, zarówno w PRL jak i III RP, jest powodem, że temat ten właściwie nie istnieje na polu debaty publicznej. Większość Polaków nawet nie wie o planach utworzenia państwa na terenach Polski w czasie I wojny światowej, ani o pogromach na Polakach dokonywanych w 1939 roku przez Żydów, które przygotowywały pole do okupacji z ramienia ZSRR. Nie widzą też oczywistej ciągłości pomiędzy elitami tzw. „żydokomuny”, a elitami III RP.

Naród ogląda za to ciągle kłamliwą i obraźliwą nagonkę na samego siebie, nagłaśnianą przez posłuszne syjonistom media świata euro-atlantyckiego, które wmawiają nam, że to my jesteśmy coś winni Żydom za, wyssany z palca, „polski nazizm” i „polskie obozy”.

Tymczasem oczywista prawda jest taka, że od ponad 100 lat, członkowie tego narodu, tworzą wewnętrzne, polskojęzyczne, ale skrajnie wrogie lobby, którego celem jest przejęcie władzy i protektoratu nad Polakami oraz pozbawienie ich suwerenności i praw do samostanowienia. Poniżej podaję relacje, fakty, dokumenty i źródła. Mam nadzieje, że ten skrótowy materiał, jedynie wzmiankujący problem, posłuży dla Polaków za bazę do dalszej analizy.

1. Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy.

Wrzesień 1914 – Organizacja Żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, proponuje władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”. Miała ona powstać na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi. Projekt ten powstał zresztą dużo wcześniej. Wykrojenie państwa żydowskiego z ziem polskich postulował min. Jakub Frank już w XVIII w. A to, z kolei, fragment „Okólnika kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do żydów polskich”, przytoczony w książce S. Wysockiego „Żydzi w dziejach Polski”:

„Bracia i współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotszyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…).”

Początkowo zastanawiano się nad realizacją projektu „Judeopolonii” z ramienia carskiej Rosji. Sądzono, że uda się go przeforsować z racji silnej pozycji ekonomicznej na ziemiach Polski, która tym bardziej urosła w okresie zaborów. W pierwszych latach XX wieku Władimir Żabotyński nawoływał do popierania rusyfikacji Polaków pod zaborem rosyjskim i głosił hasło utworzenia „Judeopolonii”. Przewidywał pełną judaizację miast, a osiadła na wsi ludność polska miała pracować dla Żydów. Żydowski poeta okresu Młodej Polski, Antoni Lange postulował judaizację Polaków i działanie, aby „naród polski stał się narodem pół-semickim”, co skutkowałoby „stworzeniem nowej rasy, nowego człowieka i nowego Boga”. Tego typu postulaty opisuje Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.

Julian Unszlicht, Żyd, który sprzeciwiał się planom przejęcia Polski przez syjonistyczne lobby alarmował, że rewolucja z 1905 roku, będąca przedłużeniem wydarzeń rozpętanych ewidentnie przez masonerię w Rosji, „była rewolucją żydowską, mającą na celu utrwalić hegemonię Izraela nad Polską (…). Coraz natarczywiej żądano od socjalistów polskich by się wyparli swej narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę nacjonalizmu żydowskiego (T. Jeske-Choński, Historia Żydów w Polsce”).

Po wybuchu wojny, w wyniku podziału Europy na dwa bloki przeważyła jednak idea stworzenia państwa z ramienia Niemiec. Niemądrym byłoby twierdzić, że wszyscy Żydzi popierali projekt, jednak faktem historycznym jest, że był on poparty przez wszystkie organizacje żydowskie na terenie kraju i mógł liczyć na oczywistą aprobatę rodaków z terenów Rosji. Nie trzeba udowadniać, że realizacja takiego projektu, mogłaby bezpowrotnie przekreślić polskie szanse na niepodległość.

Niemcy, licząc na zjednanie sobie kapitału żydowskiego min. w USA , poważnie traktowały projekt „Judeopolonii”. Świadczyć o tym może min. fakt, że po zajęciu Warszawy wydano w Niemczech mapę, gdzie terytorium Polskie opatrzone było nazwą „Polacy silnie przemieszani z Żydami” z adnotacją, że będą to narody równoprawne. Nie było to jednak zadowalające dla wszystkich syjonistów i spowodowało rozłam wśród organizacji żydowskich. Wkrótce również losy wojny pokazały, że realizacja projektu w takim czy innym wariancie będzie niemożliwa.

Na fiasko idei stworzenia państwa na terytorium Polski reagowały również międzynarodowe organizacje żydowskie. Otwarcie sprzeciwiano się powstaniu po wojnie wolnej Polski. 28 IV 1918 w „Joodsche Wachter” apelowano: „A do was panujący wszystkich państw całej ziemi, zwracamy się z żądaniem (…) strzeżcie Izraela, nie dopuśćcie do największego nieszczęścia, jakie w dwudziestym wieku nasz naród mogło dosięgnąć; nie dopuśćcie do wolnej Polski, kosztem zniszczonego żydostwa(Janusz Orlicki, „Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949”)„.

Proces powstawania idei żydowskiego państwa w Polsce opisał min. dr. Andrzej Leszek Szcześniak w pracy pt. „Judeopolonia – żydowskie państwo na ziemiach polskich”. Mieszkającym na naszej ziemi semitom nie udało się zablokować utworzenia II Rzeczypospolitej. Nim przejdziemy do następnej, udanej próby stworzenia żydowskiego protektoratu nad Polską, pozwolę sobie podsumować cytując autora:

„Próba przywalenia Polski kamieniem grobowym – jak określił to profesor J.R.Nowak – przez stworzenie na ziemiach polskich sztucznego tworu przy pomocy Niemców, zwanego Judeopolonią, zakończyła się fiaskiem. (…) Wrogowie nie potrafili docenić narodowych dążeń Polaków i wydawało im się, że nieograniczone pieniądze i wsparcie potężnego mocarstwa mogą być silniejsze nad wolę narodu do odrodzenia własnej ojczyzny. Z obłędnych planów jednak zrezygnowano (…), więc już od roku 1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików, co zaowocowało w 1944 r. stworzeniem tzw. Polski Ludowej, (…)”

2. Idea żydowskiego protektoratu z ramienia ZSRR.

Już Jędrzej Giertych, przedwojenny polityk narodowy, w książce „Tragizm Losów Polski” z 1937 przewidział powojenny los ojczyzny:

„Rzeczą na stałe odpowiadającą widokom polityki żydowskiej w Polsce są trwałe rządy bezpośrednio żydowskie. (…) Gdyby nastąpiła w Polsce, rewolucja komunistyczna, żydzi automatycznie podnieśliby się do roli warstwy rządzącej”.

O roli Żydów i masonerii w rewolucji bolszewickiej w Rosji napisano wiele pokaźnych książek, ograniczę się więc do podania kilku liczb i faktów, a ocenę niech czytelnik wyrobi sobie sam. Na przykład – w pierwszym rządzie bolszewickim na 22 ministrów, 18 było Żydami. W Komisariacie Wojny na 43 członków, Żydami było 34. Robert Wilton, korespondent „Times’a” podał, że na 556 stanowisk kierowniczych w armii, 447 piastowali Żydzi. Oprócz tego, bezspornym faktem jest, że zarówno Lenin, syn Marii A. Blank, jak i Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba Bronsztajn) byli z pochodzenia Żydami. Dane przytoczone za książką R. Horynia „Geneza zbrodni bolszewickich 1917-53”. Zainteresowanych odsyłam do literatury tematu.

Wielu syjonistów widziało dla siebie szansę w zapowiadanym pochodzie bolszewizmu na zachód, a zmierzającym do podboju świata. Uznano, że żywioł żydowski będzie mógł pełnić ważną rolę w procesie „sowieckiej globalizacji”. W skali lokalnej natomiast, opcją minimum był sojusz Żydów polskich i rosyjskich i dążenie do scalenia go w obrębie jednego państwa. Jednocześnie w tych czasach przedstawiciele tego narodu mieli bardzo silną pozycję w kapitalistycznej Ameryce i przejęli już ogromną część sektora bankowego. Zarówno Trocki, jak i Lenin byli finansowani przez międzynarodowy kapitał żydowski, min. banki Marcusa Samuela i Morgana.

Popularność bolszewizmu była przyczyną masowych zdrad Żydów polskich podczas najazdu komunistów w 1920 roku, min. przez zdominowaną niemal wyłącznie przez nich, Komunistyczną Partię Polski. Miażdżąca skala kolaboracji z wrogiem żydowskich żołnierzy, a nawet całych batalionów spowodowało konieczność internowania wszystkich żydowskich członków armii, według klucza etnicznego, w obozie w Jabłonnie. Rozkaz ten wydał minister spraw wojskowych, Kazimierz Sosnkowski.

http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/jak-zydzi-zdradzali-polske-w-1920-roku/

Fakt niemal całkowitego zdominowania przedwojennego ruchu komunistycznego przez semitów potwierdza ks. dr. Stanisław Trzeciak w książce „Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”, wydanej w 1939 roku.

„W r. 1935 w Warszawie na 4000 aresztowanych za działalność komunistyczną było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90 % żydów i 10 % Polaków. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja Komunistycznej Partii Polski liczyła 70 % żydów, a 30 % Polaków, związek zaś komunistycznej młodzieży polskiej liczył 85 % żydów, a 15 % Polaków.

— Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji, równającej się mniej więcej Województwu Warszawskiemu, skazały za komunistyczną działalność w r. 1937:

w styczniu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
w lutym: 77,00% żydów, 23,00% Polaków,
w marcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
w kwietniu: 91,25% żydów, 8,75% Polaków,
w maju: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,
w czerwcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
w lipcu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków,
w sierpniu: 100,00% żydów, 0,00% Polaków,
we wrześniu: 96,00% żydów, 4,00% Polaków,
w październiku: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,
w listopadzie: 60,00% żydów, 40,00% Polaków,
w grudniu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków.”

Identyczne zjawisko masowej kolaboracji żydowskiej przeciwko Rzeczpospolitej miało miejsce w roku 1939, na początku II wojny światowej, w czasie IV rozbioru Polski.

Dlaczego zupełnie nieznany jest w Polsce fakt krwawych pogromów dokonywanych na Polakach przez Żydów, które miały miejsce podczas wkraczania Armii Czerwonej na kresy wschodnie, min. 18 września w Grodnie?!

Najlepiej będzie zacytować przykładowe relacje świadków, przytoczone w drugiej części książki „Judeopolonia” dr. Andrzeja Leszka Szcześniaka:

„Wieczorem z 18 na 19 września 1939 roku, w mieście wybuchła gwałtowna strzelanina zorganizowana przez komunistów, głównie Żydów i nacjonalistów białoruskich. (…) W pierwszych czołgach atakujących miasto nazajutrz miasto znajdowali się grodzieńscy Żydzi (…) wskazywali oni załogom czołgów strategiczne punkty w mieście. Tej nocy rebelianci z bronią długą i krótką atakowali rodziny inteligencji polskiej, urzędników, a nawet żołnierzy w pobliskich miasteczkach: w Skidlu, Łuninie, Jeziorach i innych.”

„Już wiedzieliśmy, że poprzedniej nocy wybuchła rebelia komunistyczno-żydowska. Strzelano do policji, do żołnierzy, do pojedynczych osób (…)”

„Bardzo okrutny los spotkał żołnierzy polskich i setki mieszkańców Grodna, których wskazały bojówki żydowskie i białoruskie. Mężczyzn najpierw okrutnie okaleczano. Obcinając nosy, członki, uszy, wydłubywano oczy, następnie wiązano po piętnastu drutem kolczastym, przywiązywano do czołgów i wleczono kamienistą drogą po kilkaset metrów. Wrzucano ich następnie do przydrożnych rowów i lejów po bombach. Jęki i krzyki pomordowanych słychać było w promieniu kilku kilometrów od miasta. Grozę sytuacji potęgowały pożary – to płonęły polskie domy niszczone przez młodych Żydów, przystrojonych w czerwone chusty i kokardy. (…) w Grodnie wymordowano 130 uczniów i podchorążych, dobijano rannych i obrońców. 12-letniego Tadzika Jasińskiego przywiązano do czołgu i ciągnięto po bruku. (…) Na placu pod Farą leżał wał zamordowanych (…) wielu uczniów gimnazjum kupieckiego zostało rannych, wielu znalazło się w więzieniach, ciężko ranni ukrywali się w mieście.”

Na przykładzie Grodna opisaliśmy jak przebiegał udział Żydów w bolszewickiej rewolucji. Podobne zdarzenia miały miejsce również w Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych. Zainteresowanych większą ilością relacji świadków, dokumentami i tekstami źródłowymi, odsyłam do obszernej książki dr. Szcześniaka.

Krwawe pogromy żydowskie na Polakach, będące początkiem procesu eliminacji polskiej elity przez sowietów i ich kolaborantów, przygotowywały grunt pod powstanie fasadowego państwa „polskiego” pod żydowskim protektoratem z ramienia Związku Radzieckiego.

3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską.

W latach 1939-41 rola Żydów w organizowaniu sowieckiej władzy w Polsce była potężna. Rozpoczął się plan realizacji drugiego projektu objęcia władzy nad naszym krajem. Tym razem nie miało to być wprawdzie własne państwo, lecz raczej pomysł administracji Polakami i utworzenie na naszej ziemi warstwy uprzywilejowanej, składającej się ze „swoich”, ewentualnie z udziałem miejscowych pożytecznych idiotów-karierowiczów. Dr. A. L. Szcześniak przytacza zatrważające dane: Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tych latach, zajmowali 75 – 90 % stanowisk administracyjnych (!) oraz poważny procent dolnych warstw aparatu terroru. Dokonano wtedy ich rękami ogromnej zbrodni na narodzie polskim, wymordowano elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzono własnych uzurpatorów.

W tym celu utworzono w 1943 roku w Moskwie tzw. Związek Patriotów Polskich, którego organem prasowym było pismo „Wolna Polska”. Organizacja ta powstała z inicjatywy zbolszewizowanych Żydów, często zdrajców Polski i kolaborantów z KPP. Byli to min. Jakub Berman, Alfred Lampe, Hilary Minc, Julia Brygystierowa, Jerzy Borejsza (Goldberg) i Paweł Hofmann.

Oczywiście, dla niepoznaki, dobrano sobie kilku, etnicznie polskich, zatwardziałych komunistów, jak Wanda Wasilewska, czy skoligacony z Żydami, Aleksander Zawadzki (miał żonę Żydówkę). Aby zagwarantować ich posłuszeństwo, ludziom tym umożliwiano szybką karierę w aparacie sowieckim. Mimo, iż wielu z członków ZPP wcześniej, oficjalnie deklarowało brak zainteresowania istnieniem, w ogóle, niepodległej Polski jako takiej (!), zwrócili się oni do Moskwy z pomysłem utworzenia armii „polskiej”. Historyk Jerzy Brochocki, w książce „Rewolta marcowa” pisze:

„W czasie gdy Berling szkolił dywizję, prowadził ją (….) w bój pod Lenino, potem organizował korpus, a następnie armię – oni opanowali bez reszty aparat polityczny, służby specjalne, prokuraturę i sądownictwo dywizji, korpusu, armii. Oto jeden tylko, ale jakże wymowny przykład: na 30 politruków w drugiej dywizji dwudziestu siedmiu było Żydami”. „Swoimi” obsadzono prawie wszystkie stanowiska pełnomocników Związku Patriotów Polskich.”

Oprócz tego utworzono Komitet Organizacyjny Żydów w Polsce. Inicjatorem był Jakub Berman, który przedstawił ten plan, sowieckiemu Żydowi, szefowi radzieckiego MSW, Ł. Berii. W skład kierownictwa weszli J. Berman, E. Szyr i H. Minc. Wśród członków był min. Ozjasz Szechter, ojciec syjonisty Adama Michnika.

Stalin rozumiał, że Żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy. Nawet Stefan Kisielewski pisał w 1968 roku w swych dziennikach:

„Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z gojów. (…) Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał”.

Jeśli chodzi o pierwsze lata powojenne to liczby przedstawia Jan Bodakowski:

Sowiecki doradca czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. (….)

Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów (udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie). Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami. (….)

Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj).

Żydami byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach. Instrumentem komunistycznego terroru było też ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej (służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące). Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.”

http://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej

Aby zrozumieć te liczby dodam, że oficjalnie udział Żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił około….1 procenta. Było to jednak świadome kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji. Dlatego po wojnie utworzono mit, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było Żydów. Nieprzypadkowo podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys ludzi żydowskiego pochodzenia, co odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce.

Ostatnie dane, akceptowane również przez samych Żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600-800 tys. Żydów. Nawet polska wikipedia podaje je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób. Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka. Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy.”

Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu „holokaustu”, miało również inny cel – ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, aby każdego, kto byłby przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i zdziesiątkowanych wojną Polakach, odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.

Tak więc od 1945 roku udaje się Żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad rdzenną ludnością polską – judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.

4. 1968 – Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.

Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel World Federation w 1937 roku:„Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego (Henryk Pająk – „Piąty rozbiór Polski”). Ponad 35 lat później, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został nakreślony dużo wcześniej.

Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne, że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji, ani nawet utrzymania wpływów, które systematycznie tracili. Po wojnie w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli oni niezwykle silną pozycję. Z czasem stało się więc jasne, że powstały z udziałem Żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za pomocą Stanów Zjednoczonych.

W PRL, po śmierci Stalina, Żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, pomimo utrzymania bardzo silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.

Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód, jako męczenników i ofiar „odwiecznego polskiego anty-semityzmu”. Już w 1956 kierowane przez nich lobby post-stalinowskie (tzw. „puławianie”) rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji, takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Bermana, lub Klub Inteligencji Katolickiej. Po utraceniu monopolu na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod wydarzenia z marca 1968 roku. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i kultury.

Wielu Polaków, czyni tutaj błąd przedstawiając lidera natolińczyków, Gomułkę, jako zwolennika „polskiej drogi do socjalizmu”, który mimo iż był komunistą, przejawiał resztki świadomości pro-polskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni okrzyknąć go bohaterem narodowym.

Trochę światła na sprawę, rzuca – po raz kolejny – dr. Szcześniak w książce „Judeopolonia II”:

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami (Gomułka, Jóźwiak, Zawadzki, Sztachelski, Bieńkowski, Kliszko i wielu innych)”.

Znamienne jest, że W. Gomułka brał udział w tajnej konspiracji Żydów, mającej zmylić miejscowych. Według żydowskiego prawa, był ostatnim Polakiem w swoim rodzie, a jego dzieci mogłyby być już uznane za „stuprocentowych” Żydów. Wobec tego zasadne jest podejrzenie, że Władysław Gomułka mógł również konspirować, w 1968 roku, kontrolowany desant „wypędzonych” członków lobby syjonistycznego, które sprawowało władzę w okresie stalinizmu. Zauważmy, że duża ich część została przy władzy, natomiast ani zbrodnie, ani okupacja z ramienia Sowietów nie zostały nazwane po imieniu. Nikt nie osądził katów narodu polskiego. Dopuszczono tylko kosmetyczną krytykę stalinowskich mordów i represji.

Sprawa rzekomego „wypędzenia” Żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, Kielcach i Marcu 68 ?”.

Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:

„Badając sprawę marca 1968 roku i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie natrafiłem. (….) nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.

1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych Żydów na zachód. Zasilali oni min. organizacje emigracyjne. Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu Żydów do władzy w Polsce – tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery.

5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską – z ramienia międzynarodowej syjonistycznej finansjery.

Jako że próba zarządzania Polakami za pomocą terroru okazała się niemożliwa, jak i z powodu zmiany polityki światowego lobby syjonistycznego, zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu oraz ich potomkowie stali się w oczach Polaków gorliwymi patriotami i anty-komunistami. Na tym polega tragedia naszego narodu, że inter-nacjonalistyczny socjalizm wprowadzali w Polsce przedstawiciele tego samego lobby (często ci sami ludzie, lub ich potomkowie i rodziny), które dokonywało jego demontażu.

Oni zostali bohaterami i ikonami III RP. Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek, Adam Michnik vel. Szechter, Kwaśniewski vel. Stolzman, Marek Borowski (Jakub Berman to jego wuj) czy kat Polaków, przemianowany potem na kapitalistycznego ekonomistę, Zygmunt Bauman to tylko niektóre przykłady, będące czubkiem góry lodowej. Do elit weszli członkowie, założonego przez „Puławian” – Klubu Krzywego Koła, czy Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, jak znany z anty-polskich publikacji Jan Tomasz Gross, Jan Lityński vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo vel. Chaber, Jerzy Turowicz vel. Turnau czy Jerzy Urban vel. Urbach. Utworzono z tych ludzi główny trzon KOR, potem za ich pomocą, przedstawiając jako „doradców” i „ekspertów” przejęto Solidarność. Jednocześnie ta część Żydów, która utrzymała dość mocne wpływy w Polsce, włączyła się w plan auto-likwidacji PRL-u.

Henryk Pająk w książce „Grabarze polskiej nadziei 1980-2005”, napisał:

„Fenomen Solidarności to fenomen bezbolesnego zwijania żydowskiego Sowłagru przez nowoczesny syjonizm sowiecki i zachodni – to przyzwolenie na ten niby „fenomen polskiego zrywu”, prowokowany przez incydenty w rodzaju podwyżek cen na żywność, obcinanie norm produkcyjnych, represjonowanie niepokornych „użytecznych durniów”.

(….)Ten sam Jaruzelski, który jeszcze w latach 70. patronował usuwaniu Żydów z armii, w stanie wojennym i potem radykalnie przestawił azymuty na służalczość wobec nowych panów. Pod groźbą izolacji reżimu w kręgach politycznych i gospodarczych Zachodu, zaczął usłużnie zabiegać o akceptację wpływowych kręgów żydowskich w Europie i na świecie.

Występował jako przyjaciel Żydów, który rozgromił pierwszą „Solidarność”, gdyż była „antysemicka”, „nacjonalistyczna”. Sprzyjała kreowaniu takiego obrazu „otwartego” na Zachód Jaruzelskiego jego komitywa z Michnikiem. Starając się zyskać poparcie światowego lobby, Jaruzelski oskarżał Polaków o „antysemityzm”, co było szczególną podłością tego zdrajcy i zaprzańca polskości. Są tego przynajmniej dwa nikczemne przykłady. Jeden z nich podaje osławiony Aleksander Smolar, zaciekły wróg polskości na łamach podziemnego „Aneksu” z 1986 roku (nr 41-42, s. 121)’. Potwierdzał takie przykłady żydowski publicysta z USA Michael Kaufman w książce Mad dreams saving grace, Poland: A Nation in Conspiracy, New York 1989, s. 17P.

Kaufman opisał tam zachowanie Jaruzelskiego w czasie wizyty w Polsce prezesa Światowego Kongresu Żydów Edgara Bronfmana. Pisał, że rządowi oficjele wciąż powtarzali oskarżenia, że Solidarność wyrażała antysemickie poglądy i postawy. Tak oto sami światowej rangi Żydzi – syjoniści potwierdzali, że w zniszczeniu pierwszej „Solidarności” hunta Jaruzelsko-Kiszczkowa sprzęgła swoje wysiłki z polskojęzycznymi Żydami w walce z „Solidarnością”, z jej twórcami, a nurt ten reprezentowała właśnie „banda czterech” – Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Michnik i cały KOR, bastion późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Mając dookoła tylu wrogów – w szeregach własnych, w wojsku, Bezpiece, w KOR i w zachodnim syjonizmie – „Solidarność” musiało spotkać to, co ją spotkało – rozbicie od wewnątrz, eliminacja jej twórców o narodowym, robotniczym rodowodzie. Ciąg dalszy, czyli skutki tej zmasowanej dywersji, sabotażu, pałek ZOMOi pałek propagandy medialnej polskojęzycznej i zachodniej – już znamy.”

Dlatego już w 1985 Wojciech Jaruzelski spotkał się z jednym z najważniejszych decydentów międzynarodowej finansjery, Davidem Rockefellerem, co opisuje w swoich pamiętnikach Zbigniew Brzeziński.

W tym samym czasie, synchronicznie, podobny proces zachodził z sowieckiej Rosji, o czym szerzej w książce Henryka Pająka, pełnej faktów i źródeł. Plan bowiem nie dotyczył jedynie Polski, ale całego tzw. „bloku sowieckiego”.

Równocześnie, w Polsce, rozpoczęto pacyfikowanie ewentualnego buntu narodu polskiego przeciwko żydowskiej supremacji. Odbyło się to za pomocą kłamliwej propagandy, wedle której Polacy są tradycyjnymi antysemitami i szowinistami. Skutki tej operacji na umysłach naszych rodaków widzimy, jakże jaskrawo, po dziś dzień. Należy tu wymienić między innymi anty-polski wiersz Jana Błońskiego pt. „Polacy patrzą na getto” z 1987 roku, który był zlepkiem kłamstw i pomówień na temat – rzekomo – niewłaściwej postawy Polaków podczas wojny.

Od tej pory anty-polskie, choć polskojęzyczne, publikacje, mnożą się jak grzyby po deszczu. W procesie tym biorą udział także, zdominowane przez syjonistów, media USA i Europy. W ten sposób Żydzi staną się świętością, której nie wolno krytykować. Gazeta prowadzona przez byłą żydokomunę i jej lobby zostaje gazetą „wolnych”, „demokratycznych” Polaków. To projekt syjonistów amerykańskich i ich wspólników – byłych stalinowców, pseudo-dysydentów był główną dźwignią wydarzeń w 1989 roku.

Oprócz oczywistego faktu, że głównymi architektami i rozgrywającymi okrągłego stołu byli członkowie lobby syjonistycznego, do ustalenia pozostaje procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia podczas obrad. Wg. Henryka Pająka na 57 przedstawicieli strony opozycyjnej było, aż 47 osób pochodzenia semickiego. Powołuje się on tu min. na informacje podane na przedwyborczej ulotce przez Kazimierza Świtonia, który zasłynął z tego, że jako jedyny wygarnął w sejmie Lechowi Wałęsie jego agenturalną przeszłość.

Weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na zatajanie swojego pochodzenia przez wielu Żydów. Znamiennym jest jednak, że najczęściej informacji na temat pochodzenia rodziców tych ludzi nie sposób znaleźć, w ogromnej ilości przypadków wikipedia nie podaje żadnych danych, mimo iż publikacja ich to norma w biografiach, życiorysach, jak i w samej wikipedii. Wg. obiegowych relacji wiele z informacji zawartych jest w danych tajnych kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). Nie jest jednak możliwe dotarcie do oryginału tego dokumentu, sprawa więc wymaga dalszych badań i dociekań.

Po stronie partyjnej Żydzi stanowili zdecydowaną mniejszość (Henryk Pająk mówi o ok. 20 procentach), lecz byli to polscy zdrajcy i sowieccy namiestnicy, którym za udział w realizacji projektu zagwarantowano bezkarność i nierozliczenie zbrodni na narodzie polskim oraz udział w życiu politycznym i gospodarczym w „nowej Polsce”.

Plan przejęcia Polski udał się w 100 procentach i trwa do dzisiaj. W wyniku transformacji ustrojowej zlikwidowany został dorobek materialny Polaków, a kraj stał się amerykańską kolonią i żerowiskiem dla obcych firm. Tragedią było przyjęcie projektu amerykańskiego spekulanta i syjonisty, Georga Sorosa vel. Schwartza, czyli planu gospodarczego (piątego) rozbioru Polski. Przekonano nas, że musimy wyzbyć się wszystkiego, a im więcej obcych firm przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami, tym lepiej.

Fundacja Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków aby oddać swą suwerenność na rzecz przystąpienia do „euro-kołchozu” i nawoływała do przyśpieszenia procesu prywatyzacji w imię spełnienia unijnych „wymogów”. Przy okazji niszczono świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz dezinformowano Polaków, promując min. antypolskie książki J.T. Grossa.

Od tej pory dogmat uległości wobec USA – głównej siły międzynarodowego syjonizmu – jest dla post-okrągłostołowego reżimu niepodważalny. To tam szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP – jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy – obecna kandydatka na premiera – Beata Szydło.

Ten projekt żydowskiej dominacji nad Polską – różni się zupełnie od Judeopolonii, czy Judeobolszewii. Teraz chodzi o to, aby włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery, która chce stworzyć jednobiegunowy świat pod kontrolą USA. Również Unia Europejska ma tych samych mocodawców, czego wymownym symbolem może być Fundacja Batorego.

To właśnie w sektorze „Stanów zjednoczonych Europy”, jako części światowego imperium, dokonał się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, min. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny, oraz dalszą likwidację gospodarczej samodzielności. Jest też stosunkowo dużo etnicznie polskich kosmopolitów, którzy kolaborują w procesie zwijania suwerenności Polski. Nadreprezentacja Żydów w elitach dalej jest jednak ogromna. Oprócz likwidacji ekonomicznej Polski, likwidowane są również polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.

Ten skrótowy materiał opowiada o niezwykle groźnym, wewnętrznym wrogu – syjonizmie polskojęzycznym – który od ponad 100 lat, mniej lub bardziej otwarcie, domaga się zarządu nad Polską.

Czy nikogo już nie dziwi, że Żydzi pozwalają sobie otwarcie na obrażenie Polaków?

„W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.
Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. (…) Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – żydowski pisarz Artur Sandauer.

Trzeba ukrócić to żydowskie eldorado na ziemiach polskich. Czytajcie i przekazujcie ten tekst dalej. Nie możemy pozwolić sobie na istnienie wroga wewnętrznego, nie ma tolerancji dla istnienia lobby, które uzurpuje sobie prawo do władzy nad nami i pracuje przeciwko naszej niepodległości.

Socjalnacjonalista
https://socjalnacjonalista.wordpress.com

***

Matka Polka

https://marucha.wordpress.com/2016/05/09/wielka-hucpa-oskarzania-polakow-o-wspoludzial-w-holokauscie-zagladzie-zydow-powraca-jak-bumerang-ma-sluzyc-kilku-celom/#comment-578780

Wielka Hucpa – oskarżania Polaków o współudział w holokauście – zagładzie Żydów, powraca jak bumerang. Ma służyć kilku celom.

Posted by Marucha w dniu 2016-05-09 (poniedziałek)

Wielka Hucpa ma służyć kilku celom:

 • Żydzi mają być przedmiotem ciągłego zainteresowania.
 • Udowodnić, że Żydzi byli przedmiotem ciągłych niesprawiedliwych prześladowań, a nic złego nie zrobili.
 • Żydom należy się jakaś rekompensata za niesprawiedliwe prześladowania.
 • Żydzi mimo prześladowań ciągle istnieją – bo bez prześladowań to chyba by nie istnieli.
 • Żyd może być biały, może być czarny, żółty – nie ma takiej rasy jak żyd i na pewno tzw Żydzi to nie semici. Żydzi to mieszanka rasowa, organizacja przestępcza; mentalność przestępcza nie ma cech rasowych.

Hucpa żydowska polega na tym, żeby rozmiękczyć ofiarę przyszłego rabunku – wywołać poczucie winy, wywołać gwałtowne zaprzeczanie i usprawiedliwienia na bezczelne żydowskie kłamstwa –
bo przecież reakcja jest oczywista – i dokładnie odwrotna.

Polacy pomagali Żydom, narażali siebie i swoją rodzinę na śmierć, sami byli największą ofiarą Niemieckich i żydowskich zbrodni – i to Polacy będą protestować, że nie było „polskich obozów zagłady” (były obozy dla zagłady i niewolniczej pracy Polaków.

Sprawcami zbrodni na Żydach byli hitlerowskie Niemcy, a pomagali im w tym Żydzi – ale tę niewygodną prawdę historyczną trzeba koniecznie zmienić – odwrócić odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie na Żydach na Polaków. Polacy byli największą ofiarą zbrodni, ale Żydzi musza mieć „pierwszeństwo”.
Ciekawe ilu Polaków uratowali Żydzi? [A mogli, choćby na terenach zajętych przez ZSRR – admin]

Celem ludobójstwa zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej byli Polacy i Słowianie.

Niemcy i Żydzi współdziałali. Celem zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej i ruchu syjonistycznego było utworzenia państwa Izrael.

Żydzi finansowali Hitlera. ŻYDZI witali hitlerowskie oddziały wkraczające do polski „chlebem i solą”.

HOLOCAUST – ŻYDZI ŻYDOM ZGOTOWALI TEN LOS

W nazistowskich WŁADZACH NACZELNYCH BYLI ŻYDZI. Było 150 000 żydowskich żołnierzy Hitlera.

Holocaust był finansowany przez finansjerę Żydowską Syjonistyczna (HITLER założyciel Izraela, Hannah Arendt – Eichman w Jerozolimie).

Celem Syjonizmu (ruch polityczny, a nie religijny) – było powstanie Izraela; aby to osiągnąć syjonizm sprowokował dwie Wojny Światowe, finansując obie walczące strony, Niemcy i Rosję.

Syjonizm stworzył dwa totalitaryzmy – nazizm i komunizm – i sam syjonizm jest systemem totalitarnym. To system przywilejów i strachu.

Efektem działań Syjonizmu było powstanie państwa Izrael – to Izrael powinien płacić odszkodowania POLSCE, ROSJII, Francji a także …. Niemcom (mordercy ogłupieni żydowską propagandą i terrorem) i innym narodom. Skoro Nazi-Niemcy skazani byli za zbrodnie wojenne, to również organizacje syjonistyczne należy uznać za organizacje zbrodniarzy wojennych, bo współdziałali z Hitlerem i go finansowali.

Powinno się zorganizować akcje międzynarodową pozwów Izraela i organizacji syjonistycznych do sądów o odszkodowania wojenne – Palestyna, Polska, Niemcy, Białoruś, Ukraina , Rosja, Francja…

Beneficjantem II wojny światowej jest Syjonizm – powstało państwo Izrael i żydowskie syjonistyczne korporacje.

>http://www.hirhome.com/israel/leaders1.htm Historical and Investigative Research
How the mainstream Jewish leadership failed the Jewish people in World War II
The British Foreign Office, like the US State Department, did its very best to sabotage the rescue of Jews,

Jak Żydowskie elity zawiodły Żydów w czasie II WŚ

Brytyjskie tak samo jak amerykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uczyniło wszystko, aby nie ratować Żydów w czasie II WŚ.

Hitler założycielem Izraela ? Hannecke Kardel:
>http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_40.html  – obszerne fragmenty po polsku.

Najwyżsi ranga przywódcy nazistowscy byli Żydami lub pól Żydami:
• Eichman, ten od ostatecznego rozwiązania, był 100% Żydem.
• Goebbels, ten od propagandy – syn rabina.
• Hans Frank, ten od Generalnej Guberni – a wiec Polski pod butem niemieckich nazistów – był Żydem. Na terenie okupowanej Polski Niemcy pod kierunkiem Żydów niemieckich, urządzili i obozy koncentracyjne głownie dla Polaków, a od 1942 r również dla Żydów. Żyd Hans Frank był panem i władcą GG.
• Reinhard Heydrich, szef policji i służby bezpieczeństwa – był Żydem.

Badając kwestię mordów na Żydach, które są faktem historycznym, zobaczymy, że wśród tych, którzy ich dokonywali trudno jest znaleźć ludzi nie mających żydowskiego pochodzenia – żeby wymienić choćby trzech namiestników na Wschodzie: Heydricha, Franka i Rosenberga. (…)

Czytelnik musiałby długo szukać, by znaleźć niezwykle pouczającą, a prawie całkowicie niedostępną na rynku księgarskim książkę „Zanim przyszedł Hitler” (1964), której autorem jest niemiecko-żydowski wykładowca akademicki Dietrich Bronder. Pisze on co następuje:

„ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA lub spokrewnieni z żydowskimi rodzinami byli: fuehrer i kanclerz Rzeszy Adolf Hitler; jego zastępcy: minister Rzeszy Rudolf Hess i marszałek Rzeszy Hermann Goering; Gregor Strasser, dr Josef Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank i Heinrich Himmler; ministrowie Rzeszy von Ribbentrop (który niegdyś wypił bruderszaft ze słynnym syjonistą, zmarłym w 1952 roku pierwszym prezydentem Izraela Chaimem Weizmannem) i von Keudell; gauleiterzy Globocznik (tępiciel Żydów), Jordan i Wilhelm Kube; wysocy funkcjonariusze SS Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski i von Kaudell II; bankierzy i sponsorzy Hitlera przed 1933 rokiem Ritter von Stauss (wiceprzewodniczący Reichstagu) i von Stein; feldmarszałek i sekretarz stanu Milch, podsekretarz stanu Gauss; starzy towarzysze partyjni Hanffstaengel (szef biura prasowego NSDAP dla prasy zagranicznej (późniejszy doradca Roosevelta) i prof. Haushofer”.

Powyższa lista nie jest pełna, ale jest prawdziwa, co sprawdzić może każdy, kto bliżej zainteresuje się, jaki jest związek między chorobliwą nienawiścią Hitlera i jego paladynów do ich krewniaków, a powstaniem państwa Izrael.

Generał policji i służby bezpieczeństwa Reinhard Heydrich zajmujący się zwalczaniem Żydów dokonał ciekawego odkrycia. Odkrył mianowicie pewnego człowieka. Człowiek ów był katolickim Żydem urodzonym w Hajfie, znał hebrajski i jiddisz, tak jak niemiecki. Jako dziecko przybył z ojcem do Solingen. Potem zaniosło go do Linzu, gdzie na długo przed anschlussem walczył dla Hitlera. Po ucieczce z Austrii wstąpił do SS. W gimnazjum w Linzu historii uczył go prof. Leopold Poetsch, który jak pamiętamy wpajał Adolfowi Hitlerowi antyżydowskie poglądy.

Adolf Eichmann – bo o nim mowa – ambitny i rokujący wielkie nadzieje unterfuehrer SS, spotkał się z Adolfem Hitlerem, który podczas leśnego spaceru ujął za ramiona i długo patrzył w oczy człowiekowi, który chodził do tej samej szkoły co on. Resztę załatwił Heydrich dostarczając nowemu współpracownikowi odpowiednią metrykę z Solingen i wprowadzając go w obowiązki. W inne sprawy wtajemniczył go żydowski oficer SS Leopold von Mildenstein, przyjaciel syjonistów, który opracował plan mający na celu „wzbudzenie u możliwie największej liczby Żydów chęci wyjazdu do Palestyny.

Gdy koledzy z SS dziwili się, co szuka w ich organizacji Żyd Eichmann odznaczający się typowym semickim nosem („przecież on ma na gębie klucz do synagogi”), słyszeli w odpowiedzi: „Nie gadać tyle! Rozkaz fuehrera”.

MatkaPolka

***

https://marucha.wordpress.com/2016/05/31/gdyby-nie-masowa-likwidacja-przemyslu-po-1989-roku-dzis-zarabialibysmy-o-13-wiecej/#comment-585029

RomanK said

Nie pozwalajcie macerowac swoich i waszych dzieci mozgow!!!

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html

Beata Szydło, agent nr.33.

Beata Szydło, agent nr.33.
The International Visitor Leadership.
Postanowiłem ten tekst napisać, gdy prasa pokazała grę pod tytułem : jak silny jest obraz polski walczącej … ?!
Ludzie ,czy tak trudno wasz oszukać … I dziwicie się, że mają was za zwierzęta. ?!
Gdzie tu suwerenność 1945-1988,1988-2016, pierwszy i drugi rozbiór polski, przez międzynarodowe państwa – korporacje.
Magia i iluzja telewizji przekonała was do wszystkiego. I wiecie co, znów dostaliście igrzyska, podoba się wam piłka ręczna, europejska i sejmowa posiadówka … na koszt podatnika …
O, jaka cudowna wolność. ?! Was można zadowolić obietnicą, kłamstwem, i jałmużną … Dumny naród boi się sprawiedliwości, pierwszej prawdziwej wojny kastowej, ludzi z elitami …
The International Visitor Leadership
W czasach gdy co dziesiąty dorosły Polak (3 mln) musi korzystać z różnego rodzaju zasiłków, a kolejne 2,5 mln osób wstydzi się prosić „państwa” o „pomoc” …
Wybrani „przedstawiciele” upadającego narodu : Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk, Hanna Suchocka, Beata Szydło czy Kazimierz Marcinkiewicz …, uczyli się od swoich braci masonów ,jak mają sprawować władze (manipulować) nad zniewolonym, ciemnym ludem.
Czasy się zmieniają, systemy się zmieniają, a hierarchia ciągle żyje, na koszt głupiego i naiwnego społeczeństwa.
Te „ideały”, to złodzieje, ojcobójcy, homoseksualiści, lichwiarze, spekulanci …, udający dobrych lub złych policjantów, aby dokonywać roszad personalnych na scenie politycznej gry. Czym większa „korporacja” tym bardziej skomplikowane gry i rozgrywki …
Beata Szydło, agent nr 33.
Pani Beata Szydło, jest absolwentką Szkoły Liderów przy amerykańskim Departamencie Stanu. Elewi tej Szkoły Liderów są wybierani przez dyplomatów (masonów) z Ambasady USA w każdym kraju. Skąd dyplomaci wiedzą, że trzeba przeszkolić akurat tę, a nie inną osobę – po prostu swoich się wybiera i swoich się szkoli …
W Polsce, Francji, Rumuni … scena polityczna jest sztucznie podzielona na pozornie zwalczające się partie – ale kiedy przyjrzymy się im bliżej, to ze zdumieniem zauważamy, że na czele każdej z tych wszystkich partii znajdują się absolwenci ENA, czyli Ecole Nationale d’Administration.( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_d’administration)
Szkolenie międzynarodowych liderów jest zarezerwowane tylko dla masonów 33 stopnia.
Mamy tutaj przedstawiciela jezuitów, wielkiego wschodu, opus dei i B’n’B …
Ale wsród wytypowanych „liderów”, nie ma „Polaków”, tylko międzynarodowy, syjonistyczny motłoch legitymujący się polskimi dowodami i paszportami. Ale PO i PiS rozdają polskie paszporty jak makulaturę …
W Polsce, Rumunii … nie opłaca się hodować owoców, świń, cukru, nie opłaca się doceniać ludzi i pracowników … ?
Ale warto utrzymywać bezproduktywnych urzędników, polityków, księży, bankierów, prezesów i skorumpowanych sędziów i policjantów  … !
Zastanówcie się ile oni wytrzymają, jeśli zostaną bez siły roboczej, armii i jedzenia … ?!?! Ale trzeba mieć odwagę … Naród daje, naród odbiera, ale dziś, naród się daje, rząd odbiera …
Co o programie International Visitor Leadership powie nam prawdziwy mason.
Międzynarodowy program The International Visitor Leadership oferuje wiele możliwości dla naszych braci w sferze osobistej, „patriotycznej” i masońskiej.
( Senator Chuck Hagel (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hagel) był gościem na sesji plenarnej National Council for International Visitors (NCIV , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Global_Ties_U.S.), spotkał się z członkiem zarządu NCIV, Akramem Eliasem w dniu 13 marca 2003 roku w Waszyngtonie. (Foto))
Rolą masonerii, naszego rządu, jest zaangażowanie w wojnę z terroryzmem. W celu osiągnięcia długoterminowego i zdecydowanego  zwycięstwa w tej wojnie, należy zaatakować wroga na dwóch frontach :
1. Zniszczenie siatek terrorystycznych za pomocą dyplomacji, organów ścigania, sił specjalnych i działań wojskowych.
2. Zdyskredytowaniu, terrorystów w oczach osób dających im schronienie przez nienawiść do masonerii.
Prawdziwy terroryzm to ludzki opór.
Zdobycie umysłów ludzi jest kluczem do dyplomacji publicznej prowadzonej przez nasz rząd.
Dyplomacja publiczna
Oprócz wzmacniania mediów amerykańskich za granicą, należy tworzyć specjalistyczne programy promujące amerykańskie – masońskie  wizje społeczne.
Program International Visitor Leadership, finansowany jest przez Departament Stanu, i służy wymianie opinii i poglądów na temat kultury, edukacji i polityki.
Goście, są obecnymi lub przyszłymi liderami rządów, partii, struktur medialnych, edukacji i innych ważnych dziedzin życia. Ludzi ci są wybierani (werbowani) przez amerykańskich urzędników pracujących poza granicami USA. Dokładniej rzecz biorąc są to masoni, wybrani przez wybranych.
Ponad 200 obecnych i byłych szefów państw, 1500 ministrów i wielu wybitnych liderów sektora rządowego i prywatnego należy do programu International Visitor Leadership.
Departament Stanu tworzy ten program we współpracy z szeroką gamą organizacji non-profit działających na podstawie umów o współpracy z Departamentem Stanu.
( Gdyby ktoś pytał chodzi o fundacje Sorosa, Rothschilda i Rockeffelera, poszukajcie mała podpowiedź : http://ligaswiatowa.hvs.pl/george-soros-cala-prawda-o-niszczycielu-panstw-narodowych/)
Dyplomaci i Rada Świata
Opisany powyżej program opiera się, również na zaangażowaniu ponad 94 organizacji społecznych w całym kraju.
(USA, Patrz wyżej)
Stanowią one szereg instytucji i organizacji tworzących gospodarczą „Rade Świata”, opartą na działaniu naszych masońskich braci. (Bilderberg, 300, Klub Rzymski, Okrągły Stół, Olimpians … Chcecie poczytać Google : nazwa organizacji i ligaswiata)
Szkoleni przez nas politycy, biznesmeni … , zaczynają należeć do gospodarczej Rady Świata, w której działają jako wolontariusze, dla dobra międzynarodowej masonerii.
Wszystkie organizacje szkolące naszych międzynarodowych wolontariuszy, są znane pod wspólną nazwą CIVs.
„Co może zrobić zwykły sympatyzujący z nami człowiek lub mason, przyjdźcie do nas, na szkolenie.!”
Osiągnięcia
Przyjdź do NCIV (www.nciv.org (http://www.globaltiesus.org, http://www.globaltiesus.org/about-us/board-of-directors/86-christopher-washington)) i przyłącz się do organizacji członkowskiej (CIVs Polska – http://www.cisv.org.pl/CIVS_na_Swiecie/4/0/ ), która jest w Twojej okolicy i zacznij wraz z nami kreować podstawy Dyplomacja Obywatelskiej. (Murzyni do czarnej roboty…)
(Spytajcie się mnie, kto szkolił działaczy KOD, PiS, PO … nie będącymi masonami, ale użytecznym idiotami … Kto szkolił wielbicieli imigracji … http://ligaswiatowa.hvs.pl/paneuropejska-unia-czyli-unia-europejska-niszczenie-spolecznosci-narodowych-poprzez-multikulturowosc/)
CIVs organizuje profesjonalne spotkania, szkolenia …
Możesz poszerzać swoją wiedzą fachową i pozyskiwać dzięki CIV nowe kontakty, możesz być gościem naszych rezydentów…
Zdecydowana większość CIV-ów, działa na zasadach organizacji non-profit. Porozmawiajcie z przedstawicielami rytu szkockiego w tym z członkami Valley Lodge, częścią masonerii niebieskiej, wszystkie loże tworzą charytatywne organizacje non-profit.
( Jak łatwo zostać upolowanym przez charytatywne firmy szkoleniowe, wkładające ci do głowy spreparowany plan działania … No cóż tak działa plan podboju bez wojny, demokratyzację … (Patrz Szkoła Frankfurcka))
Dlaczego warto zaangażować się w ruch masoński?
Nasz Rytuał
Masoni, zwłaszcza rytu Szkockiego, mają obowiązek walki z ignorancją, fanatyzmem i tyranią.
Jako dobrzy obywatele i patrioci, podjęliśmy szereg przysiąg mających bronić kraju przed utratą wolności, równości i sprawiedliwości. (Hasło masońskie, nie narodowe, ale ponad narodowe)
Naród w ujęciu społeczności masońskiej. Te programy wymiany stanowią praktyczny sposób, działania w szlachetnej sprawie.
Angażując się w różnorakie programy, masoni mogą poszerzyć i ugruntować relacje z lokalnymi społecznościami.
Jeśli żyjemy ideą „naszej masonerii” tylko w czterech ścianach naszych świątyń, to nasza główna misji budowniczych lepszych społeczności i lepszego świata, umarłaby.
Uniwersalizm
W dobie globalizacji, nasz kraj przewodzi światowej wojnie ze społecznym terroryzmem.
Każdy międzynarodowy most porozumienia, buduje sprzężenie Ameryki z innymi narodami, co w znacznym stopniu przyczynia się do stworzenia jednego, bardziej bezpiecznego świata.
Nasze masońskie Bractwo ma charakter uniwersalny i jest aktywne w prawie wszystkich krajach świata. Nie tylko mamy okazję, aby służyć, ale także obowiązek, aby to robić.
( Dziękujemy nie potrzebujemy waszego programu Miejskich Towarzystw Przemysłowych, demokracji … http://wojciechdydymski.hvs.pl/szara-strefa-wolnosci/)
Akram R. Elias jest przyszłością światowej masonerii. Jest on mistrzem Waszyngtońskiej Kapituły Knights Rose Croix, Wielki Senior Deacon Grand Lodge of District of Columbia, i laureatem medalu Reintzel Valentine za wybitne zasługi dla masonerii.
Jest założycielem Capital Group Communications, Inc., a także międzynarodowej firmy konsultingowej, która ściśle współpracuje z Departamentem Stanu USA w dziedzinie dyplomacji publicznej. Kontakt: P.O. Box 28115, Washington, DC, 20038; fmbuilder@msn.com
Jarosław Kaczyński wybrał Beatę Szydło na następczynię nie tylko Kazimierza Marcinkiewicza, ale również Ewy Kopacz, i nie był to wybór przypadkowy, a tym bardziej samodzielny.
B’n’B i CIA, każą, marionetki słuchają.
( Strona ze szkolonymi marionetkami została zablokowana:
Czego się boicie, mogą zniszczyć takie osoby jak ja, ale jeśli odważycie się iść wspólnie, nic i nikt was nie powstrzyma …
Liga Świata
***

MatkaPolka said

2016-06-22 (środa) @ 14:47:45
Żydowski sadysta Stepan Bandera

Stepan Bandera jest ochrzczonym Żydem-unitą ze wsi Uhrynów Stary, urodzony w czasach panowania Austro – Wegier w Halicji (Galicji).

Ojcem był Adrian Bandera, greko-katolik z mieszczańskiej rodziny Mosze Rozalii z domu Bielecka. To polska Żydówka Bander. Takich żydow nazywa się halachicznymi – sa „po matce”.

Jak może pojawić się u Słowianina nazwisko Bandera? Źródłosłów jest prosty. Współcześni ukranaziści (faszyści) tłumaczą je jako „bandera” czyli chorągiew, lecz w języku jidysz oznacza ono priton – spelunka, zamtui – burdel. Nie jest to ani ukraińskie ani polskie nazwisko. To nazwisko kobiety prowadzącej burdel – „burdelmamy. Takie damy były nazywane na Ukrainie banderszami (bander-sza). U Żydów narodowość przyznaje się po matce. Słusznie – decydujące jest urodzenie, a nie ojciec, którym może być „każdy”, zwłaszcza w czasach tzw. DNA nie istniało w genetyce. Tak wiec „burdelmama” przekazała swoje bezwstydne „zawodowe” nazwisko któremuś z męskich przodków ludobójcy Stepana Bandery.

Fotografie i „kultowy” portret Stepana Bandery nie pozostawia złudzeń. Przy wzroście 159cm (!) z azjatyckimi rysami twarzy, trudno się upierać przy jego ukraińskości.
Wnuk Stepana Bandery, także Stepan (typowe u Żydów przekazywanie imienia z ojca na syna, z dziadka na wnuka) opowiadał, ze w dzieciństwie często chodził do synagogi w Toronto, rzekomo w ramach zajęć szkolnych do studiowania religii świata. „Ale częściej chodziliśmy bic się z Polakami”. Na szczęście już nie nożami, siekierami, widłami, jak na Wołyniu i Galicji kiedy ich dziadkowie i ojcowie mordowali „Lachiw”

https://marucha.wordpress.com/2016/06/22/oswajanie-z-upa/#comment-591291

***

Kliknij, pobierz i przeczytaj:

Niepublikowane w Polsce artykuły ze świata dot. Zbrodni Katyńskiej

Tłum. Ola Gordon

Rzeź katyńska, która była jednym z najwcześniejszych masowych rozstrzeliwań jeńców wojennych podczas II wojny światowej, była popełnionym z zimną krwią …

Źródło: Niepublikowane w Polsce artykuły ze świata dot. Zbrodni Katyńskiej. E-book od Oli Gordon

Podziel się:

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2016/07/Mord-katy%C5%84ski.pdf

https://wirtualnapolonia2.wordpress.com/2016/07/10/niepublikowane-w-polsce-artykuly-ze-swiata-dot-zbrodni-katynskiej-e-book-od-oli-gordon/

 ***

Jan said

O Piłsudskim w pigułce:

Piłsudczyzna jest ideologią antypolską, wszczepioną w łono narodu polskiego przez naszych wrogów, aby wyeliminować wpływ ideologii narodowej a Naród Polski utrzymywać w infantylności politycznej. Chwytliwymi patriotycznymi hasłami ściąga do siebie Polaków o płytkiej umysłowości, niedojrzałych politycznie, aby ich w tej dziecinadzie zakonserwować na zawsze. Tym sposobem odciąga od polskości, stawia tamę na drodze do uformowania się na dojrzałe, racjonalnie myślące osoby. Do karykaturalnych rozmiarów podsyca w nich uczuciowość, przesąd, sentymentalizm…odciąga od Kościoła. W ten sposób stają się oni pyłkiem na wietrze oszukańczej ideologii i choć w swoim mniemaniu są „patriotami”, to w istocie działają na szkodę Polski: ogłupiają naród, odrzucają zdrowy rozsadek i racje rozumowe. W polityce taka postawa nieuchronnie prowadzi tylko do katastrofy narodowej! Jakich patriotów daje narodowi piłsudczyzna, to widzieliśmy we wrześniu 1939 r., kiedy całe przywództwo państwa polskiego uciekło za granicę wraz z rodzinami i dobytkiem, zostawiając naród na pastwę wroga. Swoją głupotę i szkodliwość polityczną powtórzyli za kilka lat, wywołując tragiczne w skutkach powstanie warszawskie.
Obecnie mamy „patriotów” z PiS-u– kontynuatorów piłsudczyzny: kierownictwo partii w rękach zakonspirowanych Żydów, członkowie wodzeni za nos na wszystkie strony – nie mający rozeznania, o co w tym wszystkim chodzi …przekonani, że służą Polsce, tylko że fakty udowadniają niezbicie, iż są to interesy żydowskie! Kierownictwo partii popiera kontynuatorów ludobójczej UPA, która nienawidzi Polaków i wysuwa roszczenia terytorialne względem Polski (wydarzenia w Kijowie w 2012/2013 r. ) – wmawiając otumanionym „patriotom”, iż to leży w interesie Polski?! Państwo polskie rządzone przez piłsudczyków z PiS-u zrzeka się suwerenności na rzecz Unii Europejskiej (w praktyce na rzecz Niemiec), a ci „patrioci” uważają to za wielkie osiągnięcie polityczne (???!!!), itp., itd.
Polityk piłsudczykowski, to osobnik pozbawiony osobistej godności i dumy narodowej, o mentalności parobka – w umyśle ma zakodowane bezkrytyczne wykonywanie rozkazów „wodza”. Pozbawiony samodzielnego myślenia i wiary we własne siły i umiejętności. Gotowy z oddaniem służyć „wodzowi”, oddać się na służbę obcemu mocarstwu, itp. Gardzi swoimi, ale z atencją odnosi się do tego, co zagraniczne, „europejskie”. Łasy na pochlebstwa zagranicy, zaś lekceważy merytoryczną krytykę swoich. Osoba zakompleksiona względem wszystkiego, co zagraniczne, pogardzająca tym, co rodzime, polskie!
***

Czterystu Polaków, którzy przetrwali Katyń. Dlaczego pozwolono im przeżyć?

Posted by Marucha w dniu 2016-09-10 (sobota)

1943 rok, ekshumacja grobów polskich oficerów w Katyniu, ciało jednej z ofiar

Wiosną 1940 roku władze radzieckie zamordowały ponad 21 000 polskich żołnierzy, oficerów i policjantów. Byli jednak i tacy, którym udało się przeżyć. Z transportów śmierci ocalało blisko 400 osób. Co sprawiło, że właśnie oni uniknęli śmierci z rąk siepaczy NKWD?

Czytając większość prac poświęconych zagładzie polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie otrzymujemy zazwyczaj informacje na temat przyczyn, przebiegu jak i skutków tego haniebnego, a zarazem bezprecedensowego czynu.

Kłopotliwe i niejasne powody ocalenia pewnej części polskich żołnierzy sprawiają, iż kwestia ocalonych jest traktowana marginalnie.

Profesor Stanisław Swianiewicz, który w ostatniej chwili uszedł spod luf NKWD w Katyniu, w swej książce „W cieniu Katynia” twierdził, że powody ocalenia 3% jeńców były tak samo tajemnicze jak i przyczyny zamordowania pozostałych 97% jeńców….

https://marucha.wordpress.com/2016/09/10/czterystu-polakow-ktorzy-przetrwali-katyn-dlaczego-pozwolono-im-przezyc/#comment-614455

Jedna odpowiedź na „100 lat agresji żydowskiej na Polskę

 1. https://marucha.wordpress.com/2016/11/07/repolonizacja-bankow-polacy-trzymac-sie-za-portfele/

  Repolonizacja banków – Polacy trzymać się za portfele!

  Posted by Marucha w dniu 2016-11-07 (poniedziałek)

  Dzisiaj, gdy Pis na pełną kontrolę nad NBP, mają swoje służby specjalne, KNF, swojego prezydenta, no i swój Rząd, pomimo tego realizują politykę gigantów lichwiarskich, realizują pośpiesznie zadłużania u lichwiarzy.

  Obecny Rząd w sposób propagandowy lansuje koncepcję o repolonizacji obcych banków, a sam premier Morawiecki woli używać cieplejszych słów jak „udomowienie banków”. Podobnie mówili poprzednicy rządowi. Jak mówią, tak powoli robią, pierwsze efekty już widać.

  Trochę historii o własności banków w Polsce i jakie te obce banki mają znaczenie. Znaczenie ma to, w ilu bankach kapitał zagraniczny dominuje, znaczy w ilu bankach decyzje zapadają za granicą. Na 66 dużych banków w Polsce, aż w 56 zagraniczny kapitał ma ponad 50% udziału, tj. ma większość pozwalającą na samodzielne podejmowanie decyzji! Co to znaczy? Ano, to, że aż 85% banków jest w obcych rękach! Dla przykładu – PKO SA mają Włosi i mają tam udziału „tylko” 50,1%. Ten „0,1%” ponad połowę udziałów pozwala im de facto samodzielnie rządzić bankiem, zresztą dodatkowe 10% udziałów w PKO S.A., ma niemiecki Alianz Bank, kontrolowany przez Unicredit.

Możliwość komentowania jest wyłączona.