Zapowiedź bitwy

Zapowiedź bitwy

mid_12555John Martin, Wielki dzień Jego gniewu (1852)

—  Kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, ów wiek Maryi

– pytał w proroczym uniesieniu św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który przewidział nie tylko potężny ucisk, jaki ma spaść na dzieci Maryi,

ale też widział już Jej przyszłe zwycięstwo nad szatanem i jego wspólnikami, mające się dokonać na tym świecie.

Od wypowiedzenia tych proroczych słów minął wiek – wypełniony krwawymi prześladowaniami, które rozpoczęła Rewolucja Francuska – i Najświętsza Maryja Panna w samym oku antykatolickiego cyklonu, jako najlepsza Matka zaczęła przychodzić na ziemię, upominając się o swoje królestwa, napominając   krnąbrne   dzieci, wzywając do poprawy w obliczu nadciągającej kary, jaką Dobry Bóg Ojciec wymierzy zbuntowanej ludzkości.

Od ofiarowania światu wspaniałej broni Cudownego Medalika podczas Objawień w 1830 roku   św. Katarzynie Labouré   w Paryżu, przez wstrząsające proroctwa wypowiedziane przez Nią w La Salette, po pełne otuchy zapowiedzi zwycięstwa oraz niekończące się cuda w Lourdes,   do tragicznych i pełnych nadziei tajemnic Fatimy oraz wiejących grozą nieuchronnej kary Objawień w japońskiej Akita,

  Maryja   nie przestaje wzywać świata do nawrócenia i przepowiada po karze zwycięstwo swego Niepokalanego Serca.

Maryja jako wybrana Córka Boga Ojca, Oblubienica Ducha Świętego i  Najlepsza Matka Jezusa Chrystusa   niczego bardziej nie pragnie,  jak tylko tego,   aby   świat   oddawał   Bogu  w Trójcy Jedynemu najwyższą cześć i chwałę.

Pragnie, aby Jej Boski Syn odbierał należną mu cześć tak w sercach poszczególnych ludzi,   jak i publicznie w porządku społecznym i państwowym   jako Król królów i Pan panujących.

A   ponieważ sam Pan Jezus wisząc na Krzyżu, dał nam Ją za Matkę, — dlatego też  jako najlepsza z Matek troszczy się Ona zarówno o panowanie swego Syna,  —  jak i zbawienie Swoich dzieci.

Zgodne w całej pełni z doktryną Kościoła nauki św. Ludwika odnoszą się nie tylko do wskazań, jak się uświęcić, ale zawierają również zapowiedź prześladowań Kościoła w czasie Rewolucji Francuskiej i po niej.

   Prześladowań,   które w przyszłości wzmogą się jeszcze przeciwko ­dzieciom Maryi.

Zapowiadają walkę Maryi z szatanem, który wkrótce użyje całej swej złośliwości   i  przewrotności, aby pogrążyć w piekle jak największą liczbę dusz i zagarnąć dla siebie władzę nad tym światem:

Wreszcie   musi  Maryja stać się groźną, jak wojsko gotowe do boju, prze­ciw szatanowi i jego wspólnikom, głównie w owych czasach ostatnich;

— gdyż   szatan,   wiedząc dobrze, że mało, o wiele mniej niż kiedykolwiek pozostaje czasu, by gubić dusze, — podwajać będzie codziennie swe wysiłki i zakusy.

Niezadługo rozpocznie okrutne prześladowanie i pocznie straszne zastawiać zasadzki na wierne sługi i na prawdziwe dzieci Maryi, których pokonać daleko mu trudniej, niż nad innymi odnosić zwycięstwa.

Ten sam św. Ludwik zapowiada jednak po tej strasznej walce zwycięstwo Maryi i Jej żołnierzy oraz nadejście wieku Maryi:

 Czasy   te   nadejdą dopiero wtedy, gdy ludzie poznają i praktykować będą Nabożeństwo, którego nauczam:  —  Niech   przyjdzie   królestwo   Maryi,   Panie,   — aby przyszło królestwo Twoje.

Broń z Rue du Bac

Prawdziwość   słów tego wielkiego Maryjnego apostoła, żyjącego niedługo przed   okropnościami Rewolucji Francuskiej i nadchodzącymi po niej czasami ateizmu,    zechciała potwierdzić sama Najświętsza Maryja Panna.

W   środku   antychrześcijańskiej   Rewolucji,   która de facto trwa do dzisiaj, ukazała   się  świętej Katarzynie Labouré w paryskim klasztorze przy Rue du Bac w 1830 roku

  i zapoczątkowała szczególny ciąg Objawień, które znamionowała dobroć i przebaczenie, wzbudzając zachwyt i uwielbienie.

Ciąg ten był jednak pewną nowością,   ponieważ od tej pory objawiała się jako   Matka, która widzi, że z Jej dziećmi nie dzieje się dobrze.

Na ulicy du Bac dała pierwsze ostrzeżenie.

Jeśli   ludzkość   –   a   w   pierwszej   kolejności   Francja   – nie odprawi pokuty i nie nawróci się,   nadejdą straszliwe kary.

Przy okazji tego Objawienia, jako czuła i kochająca Matka, podarowała ludziom narzędzie o potężnej i nadprzyrodzonej mocy, które nie tylko pomaga   się nawrócić,   lecz   także   dokonać   głębokiej   przemiany   życia:   Cudowny Medalik.

Jednak Francja,    podobnie jak cała ludzkość,   nie zmieniła kierunku, w  jakim   zmierzała,   jeszcze   bardziej   pogrążając   się   w  zatraceniu wiodącym do zguby…

Płacząca Pani

Szesnaście lat później,    w 1846 roku w La Salette,   Matka Boża ponownie dała wyraz swej życzliwej troskliwości.

— Jak matka, która widzi swe coraz bardziej pogrążające się dziecko, wzywa je i napomina z miłością, ukazując szczegółowo, gdzie zboczyło z właściwej drogi i ostrzegając przed nieszczęściami, które tym na siebie ściąga.

Dlatego ukazała się oczom dwojga pastuszków, Melanii i Maksyminowi, jako płacząca Pani z twarzą ukrytą w dłoniach.

Jej słowa dotyczące apostazji świata, zepsucia pośród duchowieństwa oraz zapowiedź przerażających kar, jakie spadną na świat, — budzą grozę i wzywają do nawrócenia.

Są jednocześnie obietnicą zwycięstwa Maryi i Jej wiernych dzieci oraz nadejścia czasów, w których Kościół zapanuje nad oczyszczonym światem.

Pokutujcie

W tym samym okresie Najświętsza Maryja Panna zechciała uczynić jeszcze jeden niewyobrażalny gest miłości i przebaczenia,   — obwieszczając nowy przypływ sił nadprzyrodzonych, które pomogą Jej zbłąkanemu dziecku powrócić na dobrą drogę.

Ukazała się w Lourdes w tym samym roku, w którym świat poznał tajemnicę z La Salette: — w 1858.

W istocie te Objawienia Matki Boga stanowią nierozerwalną całość.

W   La   Salette   przepowiedziała Ona przyszłość świata aż po kres czasów oraz powszechne kary, jakie spadną na ludzkość nieczyniącą pokuty.

W   Lourdes   zapoczątkowała potop łask,   — aby sprowadzić na dobrą drogę tę   samą   ludzkość   —   i   dać  jej siłę i zachętę do odsunięcia się od zła oraz od Rewolucji.

Ustanowiła tam stale powtarzający się cud,  —  aby grzesznicy zawsze odprawiali pokutę i mogli dostąpić nawrócenia oraz, aby ożywiły się siły Kościoła i nastąpiło odrodzenie chrześcijaństwa.

Objawienia z Paryża, La Salette i Lourdes jednak nie wystarczyły…

Świat pogrążał się w niemoralności i sprzyjaniu antychrześcijańskim hasłom oraz rewolucyjnym programom.

Najświętsza Maryja Panna ukazała się więc ponownie.

— Tym razem jednak już nie we Francji,  —  a w Fatimie, w Portugalii.

Jak   Matka,   która czuje, że Jej poprzednie napomnienia nie przyniosły efektu   i   nie zawróciły ze złej drogi Jej dziecka, — przybrała ton o wiele bardziej stanowczy.

— Ukazała piekło.

Ogłosiła,   iż  znikną całe narody.

Zapowiedziała rozpowszechnienie po świecie błędów Rosji (czyli wszelkich przejawów komunizmu) — i zażądała poświęcenia tego kraju Jej Niepokalanemu Sercu.

Upomniała się o codzienne odmawianie Różańca, pokutę za grzechy i modlitwę za grzeszników,   —  a także zaprowadzenie na świecie Nabożeństwa wynagradzającego Jej Niepokalanemu Sercu  –Pierwszych Sobót Miesiąca.

Przestrzegła  przed kolejnymi karami – II wojną światową i prześladowaniami Kościoła.

Zapowiedziała również, że Jej Niepokalane Serce zatriumfuje, a ludzkość nawróci się.

—  Na potwierdzenie swych słów dokonała cudu słońca, którego świadkiem był kilkudziesięciotysięczny tłum.

Wszystko   to jako kochająca i cierpiąca Matka,   pragnąca dobra swych dzieci, które mimo to — nie przestały obrażać Jej Syna…

Bliskość zwycięstwa

Wreszcie w 1972 roku Jej fatimski wizerunek cudownie zapłakał nad światem w Nowym Orleanie,   — mieście, które od dawna promowało homoseksualizm i wszelką demoralizację.

Zanim doszło do zniszczenia tego amerykańskiego miasta (2005 r.) przez huragan Katrina,   — Matka Boża dała swoje ostrzeżenie…

Niemal równocześnie na drugim krańcu świata   — w Japonii, w miejscowości Akita   — podczas  Objawień danych japońskiej zakonnicy, — raz jeszcze ostrzegła zbuntowaną ludzkość słowami:

— Wielu   ludzi na tym świecie zasmuca Pana Jezusa.   — Szukam dusz, które Go pocieszą.

Aby   ugasić   gniew   Ojca  Niebieskiego, pragnę wraz z mym Synem dusz, które podjęłyby się wynagrodzenia za grzeszników i za ludzi niewdzięcznych.   — Niech   ofiarują   one   za   tych   ludzi   swe   cierpienia i ubóstwo.

Aby świat poznał, jak straszny jest gniew Ojca Niebieskiego wobec współczesnego   świata,   —   Bóg  przygotowuje wielkie oczyszczenie całej ludzkości.

Wraz   z  mym Synem wielokrotnie starałam się powstrzymać gniew Ojca Niebieskiego.

Powstrzymałam nadejście oczyszczenia, ofiarowując Ojcu cierpienia Jego Syna na Krzyżu, Jego bezcenną Krew — i ofiarując Mu litościwe dusze, które pocieszają Ojca Niebieskiego – rzeszę ofiarnych dusz przepełnionych miłością.

13 października 1973 roku,   — 56 lat po ostatnim Objawieniu w Fatimie, w Akita   — Matka Boża mówiła:

— Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, ­Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę.

— Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział   świat.

Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych.

—  Ci,   co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym.

Jedyną bronią,   jaka   wam  pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez Mego Syna.

Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy.   — Na Różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów.

— Działanie szatana przeniknie nawet Kościół,   — do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom.

Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci… świątynie i ołtarze będą plądrowane;

— Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, — a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Bogu.  — Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu.

Powodem Mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz.

Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, —nie będzie już dla nich przebaczenia.

Ponad sto razy figura, za pośrednictwem której zwracała się Matka Boża do japońskiej zakonnicy Agnes Katsuko Sasagawa  —  płakała.

— Oprócz tego   — pojawiały się pot i krew.

Biskup Ito 22 kwietnia 1984 r. potwierdził nadprzyrodzony charakter Objawień w Akita,   — zaś w liście pasterskim podkreślił:

— Orędzie to jest identyczne z tym, jakie Matka Boża przekazała w Fatimie.

Nie   sposób  również nie zauważyć, że ostatnie trzęsienie ziemi w Japonii oraz fala tsunami najmocniej dotknęły właśnie okolice Akita… — Boskie ostrzeżenie dla świata znowu zostało dane…

W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Klasztor   przy   ulicy   du   Bac  w Paryżu, La Salette, Lourdes, Fatima i Akita — stanowią nierozerwalną całość.

To ogniwa jednego procesu, na jaki składają się pełne miłosierdzia apele Najświętszej Maryi Panny ostrzegającej, jako Matka,   — przed tą samą straszliwą tragedią. —  Przed kataklizmem wiszącym nad ludzkością, która nie chce zejść ze złej drogi.

Niestety, ludzkość nadal wybiera grzech i podąża za antychrześcijańskim duchem wyrosłym z fałszywych ideałów Rewolucji Francuskiej i komunizmu,

— jakie znalazły swój najgłębszy wyraz w anarchistycznym i libertyńskim chaosie rozsiewanym po świecie od czasów rewolucji majowej 1968 roku na paryskiej Sorbonie.

Jaka winna być nasza odpowiedź dla Maryi, Która płacze nad światem?

To odpowiedź prawdziwych i wiernych Jej dzieci – pocieszanie swojej Matki, podejmowanie pokuty, wysiłek stałego nawracania się, — wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi w Nabożeństwie Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca za grzechy świata, codzienna modlitwa różańcowa, częsta Komunia Święta, ofiarowanie cierpień i wyrzeczeń za grzeszników oraz szerzenie nabożeństwa do Niej.

Tylko   w  ten sposób spełnimy wolę Pana Jezusa, Który za pośrednictwem swej Matki,   — chce nas pociągnąć do siebie i dać udział w obwieszczonym przez Nią w Fatimie triumfie Jej Niepokalanego Serca

— oraz nadejściu zapowiadanego przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort Jej Królestwa i panowania Chrystusa Króla!


Luis Dufaur, Sławomir Skiba

Całość tekstu ukazała się w 58 nr.  „Przymierza z Maryją”

2016-09-13 / http://www.pch24.pl/zapowiedz-bitwy,12555,i.html#ixzz4KSWqgjBq

Informacje o Polak-Ortodoks

https://gajowka.wordpress.com/
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s