Józef Piłsudski..historia II RP

Koniec Legendy Piłsudskiego ( Koniec Legendy II RP)

Posted by Marucha w dniu 2016-08-15 (poniedziałek)

Cud nad Wisłą w świetle historii, czyli jak Józef Piłsudski zniszczył bohatera Polski gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego.

„(…) Wyraźnie odmienne od Piłsudskiego i zupełnie optymistyczne stanowisko zajął tylko gen. Rozwadowski (…) Rozwadowskiego spotkałem w Spa. Tutaj już rozwinął on przede mną pogląd na możliwość bronienia się bez względu na czynniki zewnętrzne takie, jak rozejm lub obca pomoc.”
Władysław Grabski

Po wyjeździe Grabskiego ze Spa, gen. Rozwadowski został zaproszony przez Marszałka Focha, gdzie został poinformowany przez marszałka, że alianci zażądali od Naczelnika Państwa mianowania gen. Rozwadowskiego szefem Sztabu Generalnego. Tak kończy się w dniu 18 lipa 1920 roku dla gen. Rozwadowskiego służba Szefa Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. Gen. Weygand, szef sztabu marszałka Focha tak pisał o Rozwadowskim:

„(…) wywierał ogromny, wręcz sugestionujący wpływ na najwyższe wojskowe strefy francuskie, pozyskał je dla sprawy waszej. Powinniście to zapamiętać…”

Rola gen. Rozwadowskiego w odparciu inwazji bolszewickiej

Po objęciu stanowiska szefa Sztabu Generalnego swoją postawą na nowym stanowisku, uśmiechem, gestem niezachwianym optymizmem budzi nadzieję i otuchę w tych co już ją stracili. Jego zachowanie miało znaczenie wobec depresji, jakiej uległ Naczelny Wódz.

W dniu 25 lipca przybywa do Warszawy Misja Ambasadorów Rady Najwyższej Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych. W jej składzie znajduje się również gen. Weygand, którego usiłowano postawić na czele kierownictwa akcją wojenną, podporządkowując mu szefa Sztabu Generalnego. Gen. Rozwadowski oświadcza, że z chwilą przyjęcia stanowiska szefa Sztabu przyjął na siebie również całą odpowiedzialność za proponowane i podejmowane decyzje, w związku z czym nie godzi się na ograniczanie jego uprawnień.

Gen. Weygand, człowiek niezwykle skromny, postawiony przez polityków w niezręcznej sytuacji natychmiast zgadza się na funkcję doradcy gen. Rozwadowskiego.

27 lipca 1920 gen. Rozwadowski wydaje swój pierwszy rozkaz operacyjny. Dotyczy on organizacji Bitwy nad Bugiem, która była pierwszą akcją operacyjną na skrzydło i tyły wroga od czasu rozpoczęcia odwrotu Wojska Polskiego.

W czasie trwającej bitwy nad Bugiem w Warszawie toczą się dyskusje nad planem ewentualnego odwrotu nad Wisłę, by w oparciu o naturalną przeszkodę wydać bolszewikom decydującą bitwę. Francuski gen. Weygand proponuje, zgodnie zresztą z zasadami sztuki wojennej, skrócenie frontu i zgrupowanie wojsk na linii Wisła-San z jednoczesnym bardzo silnym ufortyfikowaniem rejonu Warszawy, by wykrwawić przeciwnika.

Gen. Rozwadowski nie kwestionował rozbudowy rejonu Warszawy, nie zgodził się jednak z propozycją skrócenia frontu, gdyż skutkowało by to opuszczeniem Małopolski Wschodniej z tak wielkim trudem wywalczonej w 1919 r. Proponuje natomiast uderzenie na lewe skrzydło i tyły wojsk radzieckich związanych od czoła walkami na fortyfikacjach Warszawy i Modlina.

Po kilkugodzinnej konferencji z Wodzem Naczelnym przychyla się do koncepcji gen. Rozwadowskiego. Skutkuje to opracowaniem dyrektywy operacyjnej bitwy warszawskiej „Rozkaz do przegrupowania nr 8358/III”

Rozkaz ten staje się jednak znany Tuchaczewskiemu, który zarządza przegrupowanie swych sił bardziej na północ. Gen. Rozwadowski widząc to zarządza zmiany operacyjne. W nocy z 8 na 9 sierpnia opracowuje swój słynny, historyczny „Rozkaz operacyjny specjalny nr 10000” z dnia 10 sierpnia 1920 roku, który przewiduje nie jedno- ale dwuskrzydłową akcję zaczepną.

Na tym rozkazie wymienieni dowódcy własnoręcznymi podpisami potwierdzali przyjęcie rozkazu. Wykaz ten zawiera również podpis Naczelnego Wodza. Tym samym Naczelny Wódz stał się osobą przyjmującą a nie wydającą rozkaz. Dowodzi to, że w krytycznym momencie operacji warszawskiej Piłsudski nie dowodził całością działań a jedynie jedną z jej faz kontrofensywy opartej na idei kanneńskiego manewru Hannibala.

Po wyjeździe Naczelnego Wodza z Warszawy 12 sierpnia 1920 roku, gen. Rozwadowski pełnił do 18 sierpnia de facto funkcję naczelnego wodza. Decydujące dla losów całej operacji warszawskiej wydarzenia rozegrały się w dniach 13-15 sierpnia. Dzięki genialnemu planowaniu i dowodzeniu gen. Rozwadowskiego, kampania odwrotna armii polskiej u bram Warszawy zamieniła się w pościg za wojskami nieprzyjaciela.

Zwycięstwo mogło być całkowite, gdyby grupa operacyjna gen. Latinika, która miała przeciąć drogi odwrotu, nie została w ostatniej chwili osłabiona przez Naczelnego Wodza.

W operacji warszawskiej 14 polskich dywizji rozbiło 30 dywizji radzieckich. W osobie gen. Rozwadowskiego, faktycznego sprawcy warszawskiej wiktorii, odżyły najwspanialsze tradycje oręża polskiego i polskiej myśli wojskowej. Stawia to gen. Rozwadowskiego w rzędzie z najwybitniejszymi polskimi wojskowymi na przestrzeni dziejów.

Tak pisał o tym francuski gen. Weygand:

„(…) wspaniałe polskie zwycięstwo 1920 roku było polskim zwycięstwem, a działania wojenne prowadzili polscy generałowie wedle planu polskiego (…)”

„(…) zasługę zwycięstwa polskiego nad bolszewikami należy przypisać w pierwszym rzędzie niezrównanej ofiarności Narodu Polskiego i armii, geniuszowi militarnemu gen. Rozwadowskiego (…)”

Józef Piłsudski a operacja warszawska

Pod wpływem ponoszonych przez polskie wojska klęsk, Naczelny Wódz doznał wstrząsu psychicznego i uległ załamaniu. Ogarnęła go apatia, praktycznie przestał dowodzić. Gen. Weygand w dwa dni po przybyciu do Polski spotkał się z marszałkiem. W liście do marszałka Focha tak przedstawił swoje wrażenia z tego spotkania:

„(…) Piłsudski nie zrobił na mnie ani na chwilę wrażenia przywódcy, którego ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, który decyduje, rozkazuje i wymaga. (…) Nie ma kontroli, nie ma dyscypliny i nie ma kontaktu z żołnierzami”.

W związku z niemocą i depresją, która owładnęła Naczelnego Wodza, szef Sztabu przejął faktyczne dowodzenie.

W dniu 12 sierpnia, gdy nieprzyjaciel dochodzi do Radzymina, marszałek Piłsudski złożył na ręce premiera Witosa dymisję ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza. Witos nie ogłosił jego dymisji, bojąc się, że wpłynie ona na fatalnie na nastroje i tak już ciężko doświadczonego narodu.

Tego samego dnia marszałek opuścił Warszawę udając się, jak informował, do dowództwa grupy uderzeniowej w Puławach.

„(…) wszyscy byli zdziwieni a ja pierwszy widząc, że wódz naczelny porzuca kierownictwo całości bitwy(…)” – pisał gen. Weygand.

Lecz marszałek do Puław nie dojechał ani w tym, ani w następnym dniu. W Puławach znalazł się dopiero najprawdopodobniej w nocy z 14 na 15 sierpnia. Gdzie był i co w tym czasie robił marszałek Piłsudski?

Przebywał wówczas 220 km w linii prostej od Puław w miejscowości Bobowa położonej na południe od Tarnowa, u przyszłej żony i córek.

Dowodził on tylko ofensywą znad Wieprza, w dodatku spóźnioną do żądań gen. Rozwadowskiego o co najmniej 24h. Umożliwił przez to wydostanie się wojsk radzieckich z okrążenia, co pozwoliło im stawić opór nad Niemnem.

Po zakończonej wojnie gen. Rozwadowski o sławę i laury zwycięzcy nie zabiegał, własnej legendy nie tworzył. Miarą jego wielkości była skromność i lojalność wobec Polski. O swej roli w Bitwie Warszawskiej po raz pierwszy wypowiedział się w tajnym, pełnym goryczy i troski o przyszłość Polski liście do ministra Spraw Wojskowych gen. Żeligowskiego z dnia 28.04.1926 roku. Pisał tam:

„(…) Lecz dziś otwarcie wyrazić muszę żal głęboki do pana marszałka, że zamiast krzepić i wzmacniać, rozbija on jak ongiś w roku 1917 własne Legiony, również obecnie, mam nadzieję bezwiednie i armię narodową. (…) Dzieje się to jedynie z korzyścią dla wszelakich naszych wrogów, lecz ku wszelkiej szkodzie całej Rzeczpospolitej, a pan marszałek oraz jego otoczenie główną w tym winę ponoszą (…)”.

Po zamachu majowym gen. Rozwadowski został uwięziony na Antykolu w Wilnie, w więzieniu wojskowym przy ul. Dzikiej. Zmarł 18 października 1928 roku.

Płk dr Bolesław Szarecki, który odbył konsylium z lekarzami badającymi zwłoki generała stwierdził jako więcej niż pewne otrucie, podobnie uważał słynny chirurg lwowski prof. Tadeusz Ostrowski, badający generała na krótko przed śmiercią.Zakaz przeprowadzenia sekcji zwłok jest bardzo mocną poszlaką w tym względzie.

W 1928 r. gen. Rozwadowski napisał referat nazwany „Testamentem wojskowym”, w którym postulował utworzenie armii wysokiego pogotowia, doskonale wyposażonej w broń pancerną i lotnictwo, w obliczu najazdu ze strony Niemiec i Rosji.

Na podstawie pracy magisterskiej p.t. „Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski” która została napisana przez Janusza Berdzika pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Nicieja w WSP, Opole, 1991 r.

http://frasobliwy.nowyekran.pl/post/76092,koniec-legendy-pilsudskiego

*                                  *                                     *

PS od redakcji KIP: W uzupełnieniu do powyższego tekstu przedkładamy artykuły i raporty na linkach, nie pozostawiające żadnych wątpliwości, że

Józef Piłsudski był zdrajcą Polski, agentem niemieckim i żydowskim, także zwykłym bandytą, który przyczynił się w największym stopniu do klęski wrześniowej i największych strat ludzkich i materialnych w historii Polski.

Legenda fałszu historycznego stworzona dla niego, jest dokładną odwrotnością faktów i jest kpiną z Polaków i Polski.

Gloryfikowanie obecnie Józefa Piłsudskiego i nawiązywanie, do niego i jego „dokonań”, jest powtarzaniem tego samego scenariusza kolejnej wielkiej katastrofy dla Polski i Polaków.

Polecamy uważne przestudiowanie zamieszczonych sąsiednich tekstów i poniższych na naszej stronie internetowej dla ludzi dociekliwych prawdy i samodzielnie myślących:

 1. Józef Piłsudski – bohater czy zdrajca? Dół formularza :http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-bohater-czy-zdrajca/
 2. Robert Grunholz – Prawda o Piłsudskim: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/robert-grunholz-prawda-o-pilsudskim/
 3. Tajny pakt Lenin-Piłsudski (cz. I i II): http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/tajny-pakt-lenin-pilsudski-cz-i-i-ii-2/
 4. Józef Piłsudski likwidator polskiej armii: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/
 5. Jan Bodakowski: Wsparcie sanacyjnej dyktatury dla żydowskich terrorystów:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jan-bodakowski-wsparcie-sanacyjnej-dyktatury-dla-zydowskich-terrorystow/
 6. Zabójstwo gen. Zagórskiego – zbrodnia ludzi Piłsudskiego:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/zabojstwo-gen-zagorskiego-zbrodnia-ludzi-pilsudskiego/
 7. Autor zwycięstwa w wojnie 1920 r. z bolszewikami – GEN. TADEUSZ JORDAN ROZWADOWSKI:
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/autor-zwyciestwa-w-wojnie-1920-r-z-bolszewikami-gen-tadeusz-jordan-rozwadowski/
 8. Deprawacja struktury państwa polskiego skutkiem zamachu majowego:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/deprawacja-struktury-panstwa-polskiego-skutkiem-zamachu-majowego/
 9. Od zamachu majowego do dyktatury sanacyjnej: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/od-zamachu-majowego-do-dyktatury-sanacyjnej/
 10. Izydor Modelski, Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-i-1/
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-czesc-i-2/
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-1939-r-czesc-ii/
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/gen-izydor-modelski-wojskowe-przyczyny-kleski-wrzesniowej-czesc-iii-podczas-wojny-i-zakonczenie/)

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

***

https://marucha.wordpress.com/2016/08/15/koniec-legendy-pilsudskiego/#comments

***

57 odpowiedzi na „Józef Piłsudski..historia II RP

 1. JO pisze:

  Maniek said

  2015-07-27 (poniedziałek) @ 10:22:38
  ///Jednym z bolesnych spadków po zaborach rosyjskim i austriackim był analfabetyzm: ///

  ????

  https://books.google.pl/books?id=M8N-AwAAQBAJ&pg=PT31&lpg=PT31&dq=+Poland:+Rich+Men,+Poor+Men+in+the+Land+of+Fields+&source=bl&ots=xmmlOBuDwK&sig=K17bvqFIkk1c4Mq0a_zrD3V1pHc&hl=pl&sa=X&ei=aiwgVOelNsbcOc7xgcgF#v=onepage&q=%E2%80%9EPoland%3A%20Ri&f=false
  38 rok
  [..] za II RP odsetek piśmiennych spadł w niektórych regionach do poziomu niższego niż za czasów zaborów[…]
  https://marucha.wordpress.com/2015/07/27/regres-polski-w-okresie-trzeciej-rzeczypospolitej/#comment-501259

 2. JO pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2016/02/22/zolnierz-drl-po-stronie-ukrainskiej-walczy-2000-polakow/#comment-556915

  Bernard Korzeniewicz said

  2016-02-22 (poniedziałek) @ 12:19:41
  Ad1/ Admin, „polska brygada międzynarodowa” w Hiszpanii to byli w 100% Żydzi.

  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/70866/zagrabiona-pamiec-wojna-w-hiszpanii-1936-1939

 3. JO pisze:

  Blaszany Bębenek said

  2016-03-10 (czwartek) @ 11:31:19
  @ 16 Listwa said…

  Uprzejmie proszę nie szargać imienia prezydenta Ignacego Mościckiego, który zdelegalizował 22.XI.1938, a 9.IX.2007 Lech Kaczyński przywrócił działalność masońskiej B’nai B’rith w Polsce
  Żródło internetowe: http://www.bibula.com/?p=71616
  https://marucha.wordpress.com/2016/03/09/73-lata-temu-hitler-wprowadzil-aborcje-na-terenach-polski-kiedy-promotorzy-mordowania-dzieci-oglosza-9-marca-swoim-swietem/#comment-561913

 4. JO pisze:

  Siggi said

  2016-05-10 (wtorek) @ 13:08:17
  12-15.V1926 – 90 rocznica puczu Piłsudskiego przeciw konstytucyjnej władzy w Polsce nazywany dalej”Zamach majowy”,”Przewrót majowy”.Początek faktycznej dyktatury junty wojskowo-cywilnej z wieloma elementami faszyzmu typu włoskiego.

  http://www.tygodnikprzeglad.pl/ofiary-zamachu-majowego/

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/09/wolne-tematy-40-2016/#comment-579117

 5. JO pisze:

  Mariusz said

  2016-05-10 (wtorek) @ 18:36:02
  Polska była przegrana, skorumpowana, zrujnowana finansowo i moralnie przez pejsata zarazę już przed II WŠ! Miliony pejsatych bandziorów, mafiozów i szwindlarzy w okresie międzywojennym doprowadziły kraj do ruiny, nędzy i rozpaczy!

  W kraju jest bieda i bezrobocie. W roku 1931 jest 322 tys., osób bez zajecia, corocznie przybywa ich 100 tys. Znalezienie gotowego na wszystko wykonawcy, nawet niebezpiecznych zlecen, nie jest trudne. Sa ludzie, którzy potrafia to wykorzystac. Na wszystkich granicach, poza sowiecka, kwitnie przemyt. Nie ma dnia by na granicy nie doszlo do strzelaniny. Nie ma tygodnia aby ktos nie zginal.

  Wbrew pozorom, wlasciwie nie istnieje przemyt lokalny, „chalupniczy”, dorazny – wszystko jest ujete w scisle ramy organizacyjne. Wszystko jest dzielem kilkunastu wielkich syndykatów przestepczych, które obok legalnej, najczesciej pozornej dzialalnosci, zajmuja sie przede wszystkim przemytem. Ich bosowie sa wysoko, najczesciej w Warszawie. A tych, których sie lapie, którzy padaja od kul strazy granicznej, nalezy zaliczyc do szarych, dolowych wykonawców, ci nawet nie znaja tych, których pieniadze pomnazaja. Na „chalupniczy” przemyt bezrobotnego czy chlopa z pasa przygranicznego nie stac. Jednorazowo pojedynczy przemytnik przenosi towar wartosci od 500 do 1500 zlotych. Za taki pieniadz mozna zyc spokojnie od roku do dwóch lat. Majac taki fundusz zaklada sie wlasny interes, a nie idzie szukac kuli na granicy. Takie pieniadze inwestowal oczywiscie sponsor, odbiorca towaru i organizator calego przedsiewziecia, który potrafil równiez i dosiegnac tego, kto by sie smial sprzeniewierzyc. Mozna mówic wiec o mafii przestepczej.

  Tak sie sklada, i mówienie o tym glosno, to zaden antysemityzm, ze na czele wielkich syndykatów przemytniczych stoja z reguly Zydzi, przy tym ludzie bardzo majetni, nie z biedy imajacy sie tego procederu. To oni przejmuja towar od przemytników i kurierów, do dalszej bardzo korzystnej odsprzedazy. Warszawskie sklepiki zydowskie pelne sa w taki sposób sprowadzonego towaru. Przemyca sie kosmetyki, narzedzia, modne dlugie jedwabne szale meskie, przybory chirurgiczne i dentystyczne, zapalniczki, kamienie do zapalniczek, konserwy, leki, skóry, tyton i wyroby tytoniowe, zegarki, aparature kinowa (na zamówienie). Przemyca sie równiez ludzi, przede wszystkim nieswiadome niczego dziewczeta do domów publicznych, zloto, waluty, papiery wartosciowe.

  Wszystko, na czym mozna dobrze zarobic.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/10/polska-najwiekszy-przegrany-ii-wojny-swiatowej/#comment-579308

 6. JO pisze:

  Bronisław said

  2016-05-13 (piątek) @ 08:03:00
  Re: 166. Szanowny Panie Guła!

  Na pewno Pan ma świadomość, iż w od początku XX wieku, oddziaływanie modernizmu, – a jednocześnie – co jest z tym nierozłącznie związane demokratyzmu, stało już tak przemożne, że nie tylko obalono (w trakcie trwania I wojny światowej) silne europejskie monarchie, ale bardzo czynne służby,mafie i loże nie dopuściły do ich odrodzenia, czy też powstania nowych!!! W związku z tym odrodzone Państwo Polskie skazane zostało na permanentną awarię demokratycznego ustroju republikańskiego, a potem za przemożnym wpływem syjonistycznej agentury, głownie angielskiej, doprowadzono do jego obalenia, posługując się do tego – jak pisze Józef Kossecki – swoim agentem Józefem Piłsudskim?!!! Nawet tej miary polityk, jakim był był Roman Dmowski, nie był wolny od modernizmu
  i dlatego powołał „Narodową Demokrację”, co w zderzeniu z socjalistą Piłsudskim, skazało Go – niechybnie – na przegraną!!!
  Prawie wszystko wskazuje na to, że po nadchodzącej globalnej katastrofie, obecnego politycznego porządku, powróci – co daj Boże – naturalne, monarchistyczne urządzenie i funkcjonowanie państw, zwłaszcza narodowych!!!

  Gorąco Pana pozdrawiam! Króluj Nam Chryste!!!

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/09/wolne-tematy-40-2016/#comment-579876

  ***

  12 maja br. przypada 90. rocznica przewrotu majowego. Od 1989 roku trwa nieustanna gloryfikacja okresu II RP i postaci Józefa Piłsudskiego, co w znaczący sposób uniemożliwia dokonanie w przestrzeni publicznej obiektywnej oceny wydarzenia, które zapoczątkowało trzynastoletni okres dyktatorskich rządów sanacji (1926-1939).

  Jak współczesna propaganda historyczna przedstawia to wydarzenie świadczy już tylko sama okładka rocznicowego numeru „Uważam Rze. Historia”, na której na tle portretu Piłsudskiego czytamy w tytule: „Na ratunek Ojczyźnie. 90. rocznica przewrotu majowego”. Ten „ratunek Ojczyzny”, czyli zorganizowany przez Piłsudskiego zamach na konstytucyjne organy państwa, pociągnął za sobą 379 ofiar śmiertelnych (215 żołnierzy i 164 cywilów) oraz 920 rannych (606 żołnierzy i 314 cywilów).
  Nikt dzisiaj o tych ofiarach nie pamięta, a wypadałoby. Zwłaszcza, gdy co roku w grudniu ma miejsce wielki krzyk o ofiary stanu wojennego, których było kilkanaście (liczbę 100 ofiar stanu wojennego IPN wziął z sufitu).
  dalej…………….
  http://www.mysl-polska.pl/874

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/09/wolne-tematy-40-2016/#comment-579864

 7. JO pisze:

  MatkaPolka said

  2016-05-16 (poniedziałek) @ 11:45:39
  Prusy wyrosły na trupie Polski jako kontynuacja zbrojnych najazdów na ziemie Polskie i słowiańskie Zakonu Krzyżackiego. Prusy – trzech niemieckich cesarzy – doprowadziło do rozbiorów Polski. Po odzyskaniu Niepodległości Polski Prusy nie mogły się z tym pogodzić.
  Prusom zawsze chodziło o eksterminacje Polaków i Słowian („bić Polaków tak aby odechciało im się żyć – Bismarck; Mordować Polaków – dzieci kobiety, wszystkich – to był rozkaz Hitlera)

  Walther Rathenau, którego imienia nagrodę hucznie przyjął w Berlinie Donald Tusk, był w 1922 roku ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Osobiście podpisał układ w Rapallo. Czym był ten układ?

  Niemcy od początku traktowały Polskę z niechęcią, określając ją pogardliwie mianem SAISONSTAAT – (państwo sezonowe).

  W 1922 roku kanclerz Josef Wirth oświadczył, że Polskę trzeba wykończyć i do tego będzie zmierzać jego polityka. Władze niemieckie domagały się rewizji granicy zachodniej RP, a województwo pomorskie nazywały „korytarzem”, który sztucznie oddzielił Prusy Wschodnie od Niemiec. Takie stanowisko zbliżało Niemcy do ZSRS, z którym gotowe były – niezależnie od różnic ustrojowych – dojść do porozumienia, tym bardziej, że bolszewicy nie uznawali porządku wersalskiego w Europie.

  Wkrótce Niemcy i ZSRS nawiązały formalną współpracę – 16 kwietnia 1922 roku podpisały traktat w Rapallo. Na jego mocy przywrócono stosunki dyplomatyczne i zrzeczono się roszczeń z tytułu kosztów wojny i odszkodowań. Przyznano sobie również klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu.

  Bolszewicy zawarli też w Rapallo tajne porozumienie z Niemcami dotyczące współpracy wojskowej. Niemcy zobowiązały się do zaopatrzenia Armii Czerwonej w broń i amunicję, pomocy w rozbudowie sowieckiego przemysłu zbrojeniowego oraz dostarczania instruktorów wojskowych. Sowieci udostępnili Niemcom swoje poligony i lotniska. W Polsce traktat przyjęto z największym niepokojem, gdyż budził on skojarzenia z dawnym porozumieniem rosyjsko-pruskim, które doprowadziło do rozbiorów Rzeczypospolitej. Dlatego rząd polski skrytykował porozumienie w Rapallo w specjalnym oświadczeniu

  (***)

  Twierdzenie, że jakikolwiek sojusz z Niemcami był możliwy, i że Niemcy byli przyjaciółmi Polski i Polaków, i wcale nie chcieli Polaków wymordować, że GPO zrodził dopiero pod koniec 1940 r. (gotowy był już w maju 1939 r., a opracowany wcześniej). Jest taką samą propagandą niemiecką jak „polskie obozy koncentracyjne”.

  Twierdzenie, że Polska powinna iść w sojuszu z Niemcami, aby zwalczać Komunę jest takim samym nonsensem – To Niemcy stworzyli komunę – Marks, Engels, Lenin; to Niemcy finansowali Rewolucję Bolszewicką, to USA finansowało Hitlera i Niemcy i zbroili Związek Radziecki.

  Traktowanie Piłsudskiego jako przyjaciela Polaków albo męża stanu pragnącego dobra Polski jest taką samą bzdurą – był AGENTEM NIEMIECKIM.

  Niemcy dla Polski są przyjacielem jedynie wtedy gdy Polska jest Kolonią niemiecką lub zaborem, a na czele Polskiego rządu jest niemiecka marionetka, taka jak August II Mocny („nic tak nie nauczy Polaków jak rozbiory”), Piłsudski, Tusk, lub trzech sygnatariuszy Traktatu Lizbońskiego – Tusk, Kaczyński, Sikorski – który oddał Europę we władanie Niemiec.

  Jakakolwiek próba odebrania Niemcom ich zdobyczy (np. ograniczenie władzy niemieckiej przez PiS i przekazanie protektoratu dla Żydów z USA – wywołuje wściekłość Niemiecką – patrz ostatnie wypowiedzi Szultza). Być może za napaścią Hitlera na Związek Radziecki było to, że sprawy tak się potoczyły, że to Żydzi wyrwali Rosję spod dominacji Niemieckiej – a wiec coś Niemcom „ukradli”

  Na Piłsudskiego należy patrzeć wyłącznie jako na Agenta Niemieckiego Reprezentującego interes Niemiec.

  Piłsudski, Rozbiory i Niepodległość: Wojna o Prawdę

  https://marucha.wordpress.com/2013/08/23/pilsudski-rozbiory-i-niepodleglosc-wojna-o-prawde

  O odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozbiorach, Prusach, Józefie Piłsudskim i Romanie Dmowskim.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/14/festiwal-hipokryzji-wokol-maja-1926-roku/#comment-580913

 8. JO pisze:

  Joannus said

  2016-05-14 (sobota) @ 15:11:43
  Ad 8
  Rola Piłsudskiego w powstaniu II RP to mit masoński , jeden z wielu na trwale zaszczepionych w umysłach.

  Wymarsz Kadrowej, albo tzw. wyprawa kijowska były działaniami zleconymi przez obcych w ich interesie, ponadto nie znaczącymi dla odbudowy wolnego państwa, a mogącymi doprowadzić do wielkiego nieszczęścia w 1920 r.
  Sprowadzenie ok 1 mln ”swoich”, z zachodu ponad 300 tys i ze wschodu ponad 600 tys. wraz z nadaniem im pokaźnego zakresu uprawnień, było bardzo szkodliwe i ważące wielce do dziś.

  Już kiedyś wspominałem jak wyglądały wolne wybory w II RP na korzyść stronnictwa ”marszałka”
  Znany mi uczestnik tak relacjonował. Nagle zgasło światło rozbiciem wiszącej lampy, i zaraz oberwałem po głowie tracąc przytomność.
  Gdy ją odzyskałem, było widno i urna zapełniona kartkami .

  W 1926 r Piłsudski ze swymi przydupasami dokonał także zamachu na Katolicką Polskę, oddał ją masonom, pieczętując zmianą Godła z koroną pozbawioną Krzyża.
  Odtąd zaczęła się walka z ugrupowaniami Narodowymi. Policja nie dopuszczała do zebrań, Starostowie zamykali państwowe budynki działaczom i członkom chcącym się w nich zebrać.

  Wreszcie wypada zadać pytanie kto i po co go zainstalował, podsyłając z miejsca gdzie przebywał niby więziony. Zapewne dla dobra wolnej Polski, chciałbym w to wierzyć.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/14/festiwal-hipokryzji-wokol-maja-1926-roku/#comment-580913

 9. JO pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/15/zamiast-holdu-ofiarom-zamachu-majowego-rok-pilsudskiego/#more-58112

  MatkaPolka said

  2016-05-15 (niedziela) @ 13:21:22
  DZIEŃ KLESKI WRZEŚNIOWEJ
  STRAŻ HONOROWA WEHRMACHTU PRZED GROBEM MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO – 1939 R.

 10. JO pisze:

  Świetnie udokumentowana i logicznie napisana przez Eugeniusza Kościeszę analiza żydowskiej wielkiej rewolucji październikowej z jednym nieprawdziwym wyjątkiem we wprowadzeniu Autora, że „z tych korzeni wyrasta bezpośrednio totalitarny system władzy Putina”.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/23/prawda-o-wielkiej-zydowskiej-rewolucji-pazdziernikowej-w-rosji/#comment-582821

 11. JO pisze:

  an said

  2016-07-30 (sobota) @ 08:20:18
  O Piłsudskim w pigułce

  • W oparciu o carskie archiwa, Rosjanie twierdzą, iż był to Żyd o nazwisku rodowym Selman, stryjeczny brat F. Dzierżyńskiego. On sam podawał się za Litwina o nazwisku Ginet. Wśród zaufanych chlubił się, że ma w żyłach krew Butlerów, Selmanów i Ginetów.
  • Człowiek niemoralny, zuchwały, mściwy, pozbawiony skrupułów, o niezmierzonej ambicji i pysze. Aby móc poślubić rozwódkę Marię Juszkiewicz, w 1899 r. porzuca katolicyzm i przechodzi na protestantyzm.
  W 1917 roku kolejną kochanką Piłsudskiego została jego towarzyszka partyjna Aleksandra Szczerbińska (nieślubne dziecko Żyda Perla). Z kochanką Piłsudski miał dwie nieślubne córki. Po śmierci żony (17 sierpnia 1921), 25 października 1921 Piłsudski zawarł ślub w Kościele katolickim (Aleksandra należała do Kościoła katolickiego).
  Miał wiele kochanek np. poetka K. Iłłakowiczówna – osobista sekretarka, lekarz E. Lewicka ( zmarła w dziwnych okolicznościach). Ekskomunikowany – kard. Sapieha nie pozwolił umieścić jego trumny w Kaplicy Królewskiej na Wawelu, jako apostaty i wroga narodu, ale jego kamaryla wymusiła to siłą! (W czasie I wojny światowej w rozmowie z J. Hallerem deklarował swoją bezwyznaniowość i ateizm).
  • Józef Piłsudski zmarł na kiłę, którą rozpoznał u niego austriacki lekarz Karel Frederik Wenckebach. Piłsudski bojąc się skandalu, sam zażądał badań przez lekarza spoza Polski. Wyniki badań utajniono. Propaganda rządowa kolportowała wersję oficjalną, według której Piłsudski zmarł na raka wątroby. Wykryta u dyktatora choroba objawiała się zaburzeniami psychicznymi. Trzecie stadium choroby świadczyło, że Piłsudski chorował na nią od lat, a choroba degenerowała jego psychikę.

  https://marucha.wordpress.com/2016/07/29/czas-witosa/#more-59579

  ***

  https://marucha.wordpress.com/2016/07/30/jozef-pilsudski-vel-selman-zyd-litewski-agent-austriacko-pruski-zdrajca-polski/#comment-602068

 12. JO pisze:

  Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą – dzieje kultu i łaski”

  Posted by Marucha w dniu 2012-08-15 (środa)

  Fragmenty książki ks. dr-a Józefa Marii Bartnika i Ewy J.P. Storożyńskiej pod tym samym tytułem.
  Wydawnictwo Sióstr Loretanek
  http://www.loretanki.pl/sklep/product_info.php?products_id=1166

  Nadesłał p. PiotrX.

  Jerzy Kossak – Cud nad Wisłą
  Na znanym obrazie Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje postać Matki Boskiej. To nie żaden przypadek ani licencia poetica. Maryja faktycznie zjawiła się wówczas, by obronić ledwie powstałą po okresie rozbiorów Polskę przed kolejną niewolą, by uchronić tę ziemię przed antychrześcijańską ideologią.

  https://marucha.wordpress.com/2016/08/15/koniec-legendy-pilsudskiego/#comment-606933

  https://marucha.wordpress.com/2012/08/15/matka-boza-laskawa-a-cud-nad-wisla-dzieje-kultu-i-laski/

 13. Osoba Prywatna said

  2016-11-15 (wtorek) @ 18:09:30
  Piłsud.
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/14639730_1867254093508610_3803978216323917563_n.png?oh=8240777e59ee129927f10e7db190cc46&oe=58D28B21

  „19 marzec 1920, Warszawa- Dekret Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego o mianowaniu się Marszałkiem Polski.
  .https://www.facebook.com/420746671392130/photos/a.420783648055099.1073741828.420746671392130/442312449235552/?type=3&theater

  „W surowym swym osądzie o sobie samym powiedziałem, że to jest moją zasługą, że byłem dobrym żołnierzem i dlatego zawiesiłem na piersiach swych order Virtuti Militari, który odtąd będzie oznaczał dobrych żołnierzy”
  .https://www.facebook.com/420746671392130/photos/a.420783648055099.1073741828.420746671392130/443191429147654/?type=3&theater

  „Lubliner Tugblat” 18 marca 1921 roku
  „My Żydzi czcimy dzień imienin Józefa Piłsudskiego, ponieważ widzimy w nim bojownika o Polskę demokratyczno- ludową, z którą związana jest ściśle nasza egzystencja”
  .https://www.facebook.com/420746671392130/photos/a.420783648055099.1073741828.420746671392130/446608458805951/?type=3&theater

  „Przed szpitalną kaplicą (…) formował się orszak pogrzebowy żony pierwszego naczelnika Państwa Polskiego. Wszystko odbyło się cicho bez komunikatów w prasie- nawet bez najzwyklejszych klepsydr żałobnych. Godzinę przed eksportacją telefonicznie zawiadomiono oddziały wojskowe w Krakowie, by wysłały po dwu oficerów w delegacji, a nawet z tych wielu nie zdążyło przyjśc na czas. Z rodziny przybył brat Naczelnika z Wilna, wojskowośc reprezentował generał Osiński, sfery obywatelskie Jan Kanty Federowicz, prezydent miasta (…) Trzech kapucynów, pół kompanji piechoty w płóciennych cwiczebnych mundurkach- należycie zabłoconych- garstka zwołanych oficerów- oto kondukt żałobny ś. p. Marii Piłsudskiej (…) Gdy ś. p. Maria Piłsudska zmarła, powstał w kołach oficjalnych Krakowa gorączkowy zamęt, jęczały druty telefonów i telegrafu między Krakowem i Warszawą- co robic- czy urządzic pogrzeb żony Naczelnika Państwa, czy też tylko ś. p. Marii Piłsudskiej- trudno wobec tego przypuścic, by to wszystko nie było z rozkazu (…)”
  A gdzie w tym czasie był wielki wódz??Czemu nie pojawił się na pogrzebie własnej żony? Czyżby w tym czasie zażywał rozkoszy ze swoją kochanką Szczerbińską??


  Dziś krótka relacja z pogrzebu żony marszałka Marii Piłsudskiej, opisana na łamach „Myśli Narodowej”
  „Przed szpitalną kaplicą (…) formował się orszak pogrzebowy żony pierwszego naczelnika Państwa Polskiego. Wszystko odbyło się cicho bez komunikatów w prasie- nawet bez najzwyklejszych klepsydr żałobnych. Godzinę przed eksportacją telefonicznie zawiadomiono oddziały wojskowe w Krakowie, by wysłały po dwu oficerów w delegacji, a nawet z tych wielu nie zdążyło przyjśc na czas….
  See More
  22
  6
  Share

  Fragmenty kazania ks. Bachota o Piłsudskim z roku 1933:
  „On jest duchem ciemności, który z dnia zrobił noc, z wolnej Polski czeluście piekielne i więzienie. Rządzi on Polską jako duch wschodu i barbarzyństwa. Zatruł ducha narodu, zdeptał jego honor, zdemoralizował znaczną część społeczeństwa. Mimo tego spodlona część narodu buduje mu pomniki i cześć boską oddaje. Odebrano życie i zdrowie najlepszym ludziom, pozbawiono ich zasług i wolności. Panoszą się zdrajcy, złodzieje i judasze. Odebrano wolność takiemu obywatelowi jak Witos. Znęcano się nad nim w Brześciu, a przecież on uratował Polskę od zagłady (…) Jeżeli nie chcemy zginać, to musimy jak jeden mąż stanąć do walki, musimy przeciwstawić się zdrajcom, a bez względu na ofiary i krew, walkę doprowadzić do zwycięskiego końca (…)

  Dziś coś w klimacie hardcorowym. Fragmenty kazania ks. Bachota o Piłsudskim z roku 1933:
  „On jest duchem ciemności, który z dnia zrobił noc, z wolnej Polski czeluście piekielne i więzienie. Rządzi on Polską jako duch wschodu i barbarzyństwa. Zatruł ducha narodu, zdeptał jego honor, zdemoralizował znaczną część społeczeństwa. Mimo tego spodlona część narodu buduje mu pomniki i cześć boską oddaje. Odebrano życie i zdrowie najlepszym ludziom, pozbawiono ich zasług i wolności. Panoszą się zdrajcy, złodzieje i judasze. Odebrano wolność takiemu obywatelowi jak Witos. Znęcano się nad nim w Brześciu, a przecież on uratował Polskę od zagłady (…) Jeżeli nie chcemy zginać, to musimy jak jeden mąż stanąć do walki, musimy przeciwstawić się zdrajcom, a bez względu na ofiary i krew, walkę doprowadzić do zwycięskiego końca (…)
  31
  4
  Share

  https://marucha.wordpress.com/2016/11/13/wolne-tematy-99-2016/

 14. „19 marzec 1920, Warszawa- Dekret Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego o mianowaniu się Marszałkiem Polski.
  Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam,
  Minister Spraw Wojskowych
  (-) J. Leśniewski
  generał- porucznik
  Wódz Naczelny
  (-) J. Piłsudski
  Pierwszy Marszałek”
  Marszałek Samozwaniec, który sam się mianuje, sam ogłasza i sam zatwierdza.

 15. JO pisze:

  http://opoka.giertych.pl/100.pdf

  MatkaPolka said
  2019-08-18 (Niedziela) @ 11:46:01
  krótki link

  CO ZŁEGO ZROBIŁ DLA POLSKI PIŁSUDSKI:
  Piłsudski, Rozbiory i Niepodległość: Wojna o Prawdę
  https://marucha.wordpress.com/2013/08/23/pilsudski-rozbiory-i-niepodleglosc-wojna-o-prawde

  *.Wróg Polski – agent Niemiecki
  *.Kolaborant z Niemiecki i Bolszewicki
  *.Zdrajca Polski i zwycięskich aliantów
  *.Dyktator i terrorysta Narodu Polskiego
  *.Poskromiciel walk wyzwoleńczych i odbudowy terytorialnej
  *.Rzecznik strat terytorialnych i ludzkich w interesie Niemiec
  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie Niemiec i Bolszewików

  Lolek said
  2019-08-18 (Niedziela) @ 12:22:58
  @ Birton
  Wpierw należy otworzyć wieko…

  „Mówił mi ks. Abp. Teodorowicz, że był wraz z Abp. Sapiehą świadkiem przenoszenia trumny Piłsudskiego z katedry wawelskiej do krypty obok. W trakcie przenoszenia spadło wieko trumny. Pod spodem była maska sztuczna Marszałka. Dopiero pod nią ciało w rozkładzie. Do nóg była przyczepiona tabliczka z napisem hebrajskim: „Wielkiemu Synowi Narodu Wybranego Szlomie Zelmanowi, Naczelna Władza Izraela na pamiątkę. Śmierć jego będzie pomszczona na gojach.”
  http://opoka.giertych.pl/100.pdf

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s